Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д „ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

Изх. № РД-92-00-2843/18 септември 2019 год.

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал.2, т.1 и чл.29, ал.1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам редовна сесия на Общински съвет – Берковица на 27 септември 2019 г. /петък/, от 13.00 часа в Заседателната зала на Община Берковица.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Отчет на дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания – гр. Берковица за 2018 година, проблеми и мерки за подобряване на работата.

Докладва – Димитринка Иванова – Директор

 

  1. Отчет за дейността на Център за обществена подкрепа – гр. Берковица за 2018 година, проблеми и мерки за подобряване на работата.

Докладва –  Елена Иванова  – Директор

 

  1. Отчет за дейността и работата на Център за подкрепа за личностно развитие – Център за работа с деца – гр. Берковица за 2018/2019 учебна година.

Докладва – Анета Заркова – Директор

 

  1. Докладни записки

Докладват – председатели на ПК

 

  1. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

 

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 24 септември 2019 година в стаята на Общински съвет.

Желателно е за деловото протичане на сесията, всички общински съветници да се запознаят с материалите независимо в коя комисия членуват.

 

                                                       

ИВАН КИРИЛОВ

Председател на Общински съвет-Берковица