Актуални Новини

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

 Изх. № РД-92-00-578 / 11.10.2012  г.

  ДО

 ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

  В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 28, ал.2, т. 5 и чл.29, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Берковица и във връзка с искане вх. № РД-92-00-577 /11.10.2012  г. на Кмета на Община Берковица, свиквам извънредно заседание на Общински съвет-Берковица на 17 октомври 2012  г. /сряда/ от  16.30 часа в заседателната зала на Община  Берковица, при   

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

         1. Докладна записка от Димитранка Каменова – Кмет на Община Берковица, относно кандидатстване  по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, с проект „Без граници“  за устойчива социална интеграция на хора в неравностойно положение, чрез обмяна на опит, знания и подходи в процеса на социално включване“

Материалите ще бъдат раздадени на заседанието на Общински съвет.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

   /инж. Юлиян Иванов/

Вашият коментар