Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩА РЕДОВНА СЕСИЯ НА ОбС – 26.11.2021 г.

Община Берковица

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ
В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 29, ал. 1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам редовна сесия на Общински съвет - Берковица на 26 ноември 2021 г. /петък/, от 13.00 часа в Заседателната зала на Община Берковица.

ДНЕВЕН РЕД

 1. Информация за привлечените инвестиции от Община Берковица чрез програми и проекти през 2021 година – подадени, спечелени проекти и подписани договори.
  Докладва – Димитранка Каменова – Кмет
 2. Анализ за състоянието на пазара на труда в Община Берковица за 2021 година.
  Докладва – Лина Маринова- Директор ДБТ
 3. Докладни записки
  Докладват – председатели на ПК
 4. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 22 ноември 2021 година в стаята на Общински съвет.
Желателно е за деловото протичане на сесията всички общински съветници да се запознаят с материалите, независимо в коя комисия членуват.

Във връзка със Заповед РД-01-890/03.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед РД-15-660/04.11.2021 г. на Заместник-кмета на Община Берковица сесията ще се проведе при закрити врата.

ДЕЯН ЕЛЕНКОВ
Председател на Общински съвет – Берковица