Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

Община Берковица

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ

изх.Nо УОСГ-94-00-4768 (21) от 26.01.2022 г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица, на основание  чл.129, ал.2, във връзка с чл.131, ал. 1 и 2 от ЗУТ, Ви уведомява, че със заповед № РД 15-056 от 25.01.2022 год. на Кмета на Община Берковица е одобрен  Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 05654.64.45, м. Стражето по КК и КР на с. Боровци, общ. Берковица.

В 14 – дневен срок от получаване на настоящето обявление на основание чл.136, ал.1и чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ  заповедта може да бъде обжалвана чрез Общинска администрация – Берковица, до Административен съд – Монтана, в случай че не сте доволни от проекта.