Актуални Новини

BERKOVITSA-7О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697 и 0953/88271 

Изх. № РД-92-00-785 /06.03.2013  г.  

ДО  ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ  В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 2, изр. 1   от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам  сесия на Общински съвет-Берковица на 20 март 2013 година /сряда/ от 13.00 часа в заседателна зала на Община  Берковица, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д


1. Информация за дейността на Общинско мероприятие „Комунални дейности”. Проблеми, мерки и предложения за тяхното изпълнение.

                                     Докладва – Кристин Христов  – управител

2. Докладни записки

                                                 Докладват – председатели на ПК

3. Питания,  предложения и становища по обществено значими въпроси.

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от  14 март 2013 година в стаята на Общински съвет.

Желателно е за деловото протичане на сесията, всички общински съветници да се запознаят с материалите независимо в коя комисия членуват.

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:            

                                                                           /инж. Юлиян Иванов/

 

 

Вашият коментар