АКТУАЛНО

86 ПЪРВОКЛАСНИЦИ СЕ ОЧАКВАТ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

86 деца се очаква да прекрачат за първи път училищния праг на 15 септември в Община Берковица. Това стана ясно от отчета за приключване на учебната 2017/2018 година в Община Берковица.

Тя има изградена и добре функционираща системата за предучилищно и училищно образование, която обхваща 9 общински училища, от които  6 основни, 1 профилирана гимназия, 1 професионална гимназия, 1 помощно училище и 6 детски градини. Училищната мрежа е оптимизирана и удовлетворява потребностите на общинската образователна система. Териториалното разположение на училищата и детските градини дава възможност за  осигуряване задължителното обучение на учениците до 16 години, както и обучението и възпитанието на децата от 3 до 7 години.

Училищната мрежа в община Берковица е претърпяла няколко етапа на оптимизация на училища в селата. Това е логично следствие от ниска раждаемост, миграция, рязко застаряване на населението в малките населени места. Обособяването на средищно училище, безплатният транспорт, целодневната организация на учебния процес, съчетано с желанията на родителите, води до все по-намаляващ брой ученици в училищата на село. Променя се и съотношението на етническите групи.

Училищата в град Берковица запазват броя и вида си до момента. Но това не означава, че при тях не се наблюдават процеси, които променят баланса в общинската училищна мрежа. Тези промени се конкретизират сравнително бързо след влизането в сила на новия Закон за предучилищното и училищно възпитание от 01.08.2016 година.

Налице е проблемът с намаляване броя на учениците, обучаващи се в общинската училищна мрежа. Броят на учениците определя различното финансово състояние на училищата, което ограничава възможностите на някои от тях да обновяват учебно-техническата и спортната си база в съответствие със съвременните образователни изисквания. Броят на учениците към 01.01.2018 година е 1316 по НЕИСПУО.

Статистиката сочи, че в сравнение с предходните години броят на учениците в общото образование е с трайна тенденция към  намаляване. Целевата прогноза  на НСИ  показва, че в периода до 2020 година броят на децата и учениците ще продължава да намалява. Очакват се 86 първокласници за учебната 2018/2019 година.

Създаден е екип за работа по тежки случаи на терен, за обхващане и неотпадане от образователната система на деца в риск. Секретарят на МКБППМН при ОбА, съвместно с инспектор ДПС, представители на Отдел „Закрила на детето“ при Дирекция „Социално подпомагане“, директора на Семейно-консултативния център и психолога от IV ОУ са направили 7 посещения за особено тежки случаи за отказ да се посещава училище на адрес.

Броят на издадените актове на родители, чиито деца не посещават редовно учебните заведения за учебната 2017 – 2018 година, е 12; броят на издадените и връчени наказателни постановления е 12.

Всяка година с Решение на Общински съвет – Берковица, се одобряват и дофинансират маломерни паралелки в някои от училищата.

За всички деца и ученици от отдалечените квартали е осигурен безплатен транспорт до учебните заведения.

Осигурено е медицинското обслужване във училищата и детските градини. За децата и учениците се грижат общо 9 медицински специалисти.

На учениците и децата от подготвителните групи от населени места, в които няма училища или детска градина, е осигурен безплатен транспорт и целодневна организация на учебния ден. Учениците са от с. Мездрея, с. Боровци, с. Гаганица, с. Котеновци и с. Бокиловци и се превозват до средищното Второ основно училище „Христо Смирненски“ – Берковица.

През изминалата учебна година за децата от квартал Раковица беше осигурен равен достъп до образование, чрез транспорт до детските градини в град Берковица, тъй като в квартала няма детска градина. За децата от отдалечените квартали на града също беше осигурен безплатен транспорт до всички училища и детски градини.

Образователната политика през последните години е насочена в масовото училище да се обучават деца със специални образователни потребности, включващи такива с хиперактивност, интелектуална недостатъчност и езиково-говорни нарушения. Това изисква от учителите да променят собствените си позиции и нагласи за работа в едни по-нови и предизвикателни условия.

Проекти на Община Берковица в сферата на образованието:

Един от приоритетите, залегнал в Общинския план за развитие на община Берковица за периода 2014 – 2020 година, е „Развитие на човешкия капитал в общината, подобряване качеството и стандарта на живот чрез насърчаване на образованието и социалното включване и подобрени местни услуги“, включващ в себе си дейности, пряко насочени към разширяване на достъпа до качествено образование. В тази връзка община Берковица се стреми чрез изготвянето на проекти да разшири обхвата на дейностите.

От месец октомври 2016 година (с период на изпълнение 21.10.2016 – 21.10. 2018 г.) на територията на общината се изпълнява проект по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Партньори по проекта са ДГ „Малина“, ДГ „Звънче“, ДГ „Червената шапчица“, село Боровци и ДГ „Детелина“, село Замфирово.

Проектът „Ще успеем заедно“ е на стойност 205 291 лева. Този проект е предизвикателство, което дава възможност за постигане на интеграционен ефект от изпълнението му с привличането на НПО, педагогическия и ръководния персонал на детските градини и родители. Основните дейности по проекта са насочени към допълнително обучение по български език за деца, за които той не е майчин, осигуряване на подходяща образователна среда за включване на децата от ромски произход в детски градини извън ромския квартал, подобряване на образователната среда в детските градини извън ромския квартал в гр. Берковица, в които се обучават интегрирано деца от етнически групи, насърчаване общуването и съвместните изяви между деца от различните етноси, обучаващи се в отделни детски градини, дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда. Друга група дейности включва насърчаване участието на родителите във възпитателния процес, разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието, работа с родителите от ромски семейства, които възпрепятстват децата си, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка, от редовно посещаване на детска градина и др. Изпълнението на проекта в рамките на 24 месеца ще доведе до подобряване на условията за равен достъп до предучилищна подготовка и възпитание на децата от детските градини в община Берковица.

Друг значим проект, за изпълнението на който Община Берковица подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, е „Образованието в подкрепа на приобщаването, многообразието и активното гражданство“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, Приоритетната ос 3. „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Проектът ще допринесе за постигане на реални и устойчиви резултати в образователната интеграция на 100 ученици от общината до завършване на средно образование.

Основната цел на проекта е да подпомогне учениците, произхождащи от етнически малцинства, да постигнат успешна социална реализация.

Партньори по проекта са: Първо основно училище „Никола Йонков Вапцаров“, Второ основно училище „Христо Смирненски“, Трето основно училище „Иван Вазов“, Основно училище „Георги Раковски“ – с. Бързия, Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Замфирово, Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов“ – Берковица, Лесотехническа професионална гимназия – Берковица.

Изпълнението на проекта в рамките на 24 месеца ще доведе до подобряване на условията за равен достъп до качествено образование на учениците, произхождащи от етнически малцинства и изграждането им като пълноценни граждани на община Берковица.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена на община Берковица, е 283 356,66 лв.

По ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос 2, бюджетна процедура BG16RFOPOO 1-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, община Берковица има одобрен проект „Повишаване енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура в Община Берковица – ДГ „Звънче“, град Берковица“. Обща стойност на проекта: 453 000 лв. Основна цел: Внедряване на високоефективни мерки за енергоспестяване в обществената детска градина за значителното намаляване на разходите за електро и топлинна енергия и повишаване качеството на работната среда за подрастващите обитатели и служителите.Доброто финансово управление на училищата и детските градини в условията на делегиран бюджети е определящ фактор за ефективност и качество на образованието.

 

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА УЧЕБНАТА 2018 – 2019 г.

Отчитайки специфичните особености на община Берковица, се очертават следните основни акценти за планиране и реализация на дейности в изпълнение на мисията на общината в сферата на образованието:

–           Провеждане на общинска политика в областта на образованието за повишаване качеството и ефективността на предучилищното възпитание и подготовка и на училищното образование, за осигуряване на равен достъп до образование.

–           Утвърждаване на училището като образователно, културно и спортно средище чрез образователна политика, ориентирана към личността, за стимулиране развитието на всеки ученик и учител;

– Удовлетворяване на образователните потребности на учениците чрез прилагане на иновативни, индивидуални и диференцирани подходи към даровитите и учениците с образователни затруднения;

–           Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците и създаване на условия за тяхната публична изява, инициатива и творчество;

–           Осъществяване на ефективна комуникация учител-ученик-родител, чрез превенция на отпадналите, насилието и агресията сред учениците в училище и осъществяване на диалог с различни организации за решаването на проблемите.

–           Стимулиране и мотивиране на учениците да мислят, да изразяват свободно своето мнение, да работят с убеждението, че вършат нещо полезно за себе си, за училището и за обществото.

–           Анализиране и дискутиране на натрупания опит и мултиплициране на положителните практики в образователно-възпитателния процес.

– Използване на други, предвидени в закона, форми за външно финансиране и привличане на средства, в т. ч. и по Оперативни програми на Европейския съюз.

В заключение може да отбележим, че успешното приключване на учебната 2017 – 2018 година е предпоставка за добър старт на предстоящата 2018 – 2019 учебна година.

В заключение  може да отбележим, че успешното приключване на учебната 2016/2017 година е предпоставка за добър старт през 2017/2018 учебна година.

 

 

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-28-00-167 (1) от 07.12.2022 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 128,

ВИЖТЕ ОЩЕ »
кмет берковица
Актуални Новини

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА ПО ПОВОД НИКУЛДЕН

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,СКЪПИ ИМЕНИЦИ,БАНКЕРИ, МОРЯЦИ, ТЪРГОВЦИ, Днес отбелязваме един от най-големите християнски празници – Денят на Св. Николай Мирликийски Чудотворец, покровител

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.