Община Берковица

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Е ГОТОВА ЗА ЗИМНОТО СНЕГОПОЧИСТВАНЕ

Община Берковица сключи договор с фирма ЕТ „Вълчан Войвода – Дойчин Власакиев“, с. Гинци, Oбщина Годеч, която ще извършва снегопочистването и зимното поддържане на общински пътища и улици в града и населените места на територията на община Берковица за сезон 2021 – 2022 г.Съгласно договорите обособените позиции ...

Continue reading

ОБЯВА ЗА 2 СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ В „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ – ГР. БЕРКОВИЦА”

Община Берковица, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-2.019-0019 „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Берковица” по процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални ...

Continue reading

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАЙ-КРАСИВА КОЛЕДНА УКРАСА „КОЛЕДНА МАГИЯ В БЕРКОВИЦА“

В конкурса могат да участват граждани, фирми и институции от община Берковица със снимки на създадена от тях външна коледна украса на търговски обекти и обекти в сферата на услугите – витрини и външни пространства, на жилищни обекти – сграда, балкон, двор, ...

Continue reading

Община Берковица

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 62а, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ

На основание чл. 62а, ал.3, т.1 и т.2 от Закона за водите обявявам за срок от 14 дни съобщение по чл.62а, ал. 1 от Закона за водите за водовземане от минерална вода от Сондаж №1 на находище за минерална вода „Бързия“, с. Бързия, община Берковица” с възложител „ЕКО-ЕНЕРДЖИ СИСТЕМС – Г“ ЕООД.

Continue reading

Община Берковица

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 62а, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ

На основание чл. 62а, ал.3, т.1 и т.2 от Закона за водите обявявам за срок от 14 дни съобщение по чл.62а, ал. 1 от Закона за водите за водовземане от минерална вода от Сондаж №1 на находище за минерална вода „Бързия“, с. Бързия, община Берковица” с възложител „БРАНКОВ И СИЕ“ ООД.

Continue reading

Община Берковица

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ НА РЕДОВНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА НА 26 НОЕМВРИ 2021 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА    24 ноември 2021 г. /сряда/  - 14:30 часа 1.Докладна РД-92-00-1425 относно приемане Анализ за състоянието на пазара на тр...

Continue reading

Община Берковица

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ТЕРЕН

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от Закон за общинската собственост и чл. 45, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 832 от Прот...

Continue reading

Община Берковица

ОТ ДНЕС ЗАПОЧВА ИЗПЛАЩАНЕТО НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

Във връзка с проведените избори за президент и вицепрезидент и народно събрание на 14.11.2021 г., в стая 110 (Касиер) в сградата на Общинска администрация – Берковица, от днес, 22.11.21 г. (понеделник) ще бъдат изплащани възнагражденията на членове на СИК. Необходимо е представянето на лична карта и удостоверени...

Continue reading