Земеделие

Земеделие

**********************************

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем за срок до 9-девет стопански години на свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) в община Берковица, област Монтана, считано от датата на сключване на договора до 30.09.2031г. Търгът ще се проведе на 16.12.2022 г. в заседателната зала, етаж 1 в сградата на Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица, за землището на село Балювица, от 9.30 часа

Издадени заповеди по чл. 37в, ал. 4 и чл. 37в, ал. 16, изречение пето от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на Директора на ОД „Земеделие” гр. Монтана за землища в общ. Берковица.

Във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване, уредена в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и в Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), са издадени заповеди по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на Директора на ОД „Земеделие“-Монтана за община Берковица, както следва:

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПЪТНОТО ПЛАТНО С КАЛ И ОТПАДЪЦИ
Във връзка с уведомително писмо от Областно пътно управление – Монтана относно замърсяване на пътното платно с кал и отпадъци от непочистената земеделска техника и имайки предвид предстоящите пролетни селскостопански дейности, Общинска администрация информира следното:

  • Съгласно чл. 25, ал. 2, т. 5 от Закона за пътищата, в обхвата на пътя е забранено влизането в пътищата с непочистени машини и замърсяването на пътното платно, пътните съоръжения и пътните принадлежности с кал и други отпадъчни материали, т.е. собствениците и /или/ арендаторите на земеделски земи и гори, преди излизане на път от републиканската пътна мрежа трябва да почистят от кал селскостопанската и земеделска техника, тракторите и специализираната строителна техника /ако притежават такава/;
  • При констатиране на нарушения по чл. 25, ал. 2, т. 5 от Закона за пътищата, физическите лица се наказват с глоба от 200 лв. до 500 лв., съгласно чл. 52, ал. 1 от Административно – наказателните разпоредби от Закона за пътищата, а при повторно нарушение физическите лица се наказват с глоба от 500 лв. до 1000 лв.;
  • При констатиране на нарушения по чл. 25, ал. 2, т. 5 от Закона за пътищата, юридическите лица и еднолични търговци се наказват с глоба от 1000 лв. до 5000 лв., съгласно чл. 52 от Административно – наказателните разпоредби от Закона за пътищата и от 3000 лв. до 8000 лв., съгласно чл. 53, от Административно – наказателните разпоредби от Закона за пътищата;
  • При повторно нарушение по чл. 52 от Административно – наказателните разпоредби от Закона за пътищата юридическите лица и еднолични търговци се наказват с глоба от 2000 лв. до 7000 лв., а по чл. 53 от Административно – наказателните разпоредби от Закона за пътищата – глобата е в размер от 4000 лв. до 12000 лв.
Във връзка с чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ се публикува настоящата заповед РД 15-19 от 7 януари 2021 г.
Издадени заповеди на основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ на Директора на ОД „Земеделие” – Монтана и съответните регистри към тях за стопанската 2021-2022 г.
Издадени заповеди по чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) на Директора на ОД „Земеделие” гр. Монтана, за землищата на община Берковица и съответните регистри към тях за стопанската 2021-2022 г.
Протокол за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади за стопанската 2021/2022 година – публикуван на 05.05.2021г.
ЗАПОВЕД във връзка с процедура по предоставяне на имотите-полски пътища попадащи в масивите за ползване
*******
ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ. 37в, АЛ. 4 ОТ ЗСПЗЗ ЗА СТОПАНСКАТА 2020/2021 ГОДИНА

Заповеди чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ,  на Директора на ОД гр. Монтана за землищата на  Община Берковица:

Берковица
Балювица
Бистрилица
Бокиловци
Боровци
Бързия
Гаганица
Замфирово
Комарево
Костенци
Котеновци
Лесковец
Мездрея
Песочница
Пърличево
Рашовица
Слатина
Черешовица
Ягодово

Публикувано на 21 октомври 2020 г.

*****************************************

********************************************************

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в община Берковица, област Монтана, включени в списъка за предоставяне за индивидуално ползване за стопанската 2017-2018 година, в който се допускат до участие както собственици на пасищни селскостопански животни така и лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на ЗСПЗЗ. Договорите със спечелилите участници да се сключват за стопанската 2017 – 2018 година.
Публичният търг ще се проведе в стаята на съветника в Общинска администрация – Берковица (заседателна зала, етаж 1) със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица, както следва:

Пълния текст на ОБЯВАТА

СПИСЪК с имоти

***********************************************************************

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в община Берковица, област Монтана, включени в списъка за предоставяне за индивидуално ползване за стопанската 2017-2018 година, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Договорите със спечелилите участници да се сключват за стопанската 2017 – 2018 година. Публичният търг ще се проведе в стаята на съветника в Общинска администрация – Берковица (заседателна зала, етаж 1) със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица, както следва: на 09.02.2018 г.

Пълния текст на ОБЯВАТА

СПИСЪК  с имоти може да видите.

**************************************************

Заповед 209 от 26.05.2017г. на Областна администрация “Земеделие” гр. Монтана за пожарна безопасност

****************************************************

ОДОБРЕН СПИСЪК на поземлени имоти, притежаващи характеристика на гора по смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за горите, но не отразени като такива в картата на възстановената собственост, за землищата на община Берковица на основание § 49, ал. 7 от Закона за горите:

Берковица
Балювица
Бързия
Бистрилица
Бокиловци
Боровци
Черешовица
Цветкова бара
Гаганица
Комарево
Костенци
Котеновци
Лесковец
Мездрея
Пърличево
Песочница
Ягодово
Рашовица
Слатина
Замфирово