Банки

Земеделие

Протокол за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади за стопанската 2021/2022 година – публикуван на 05.05.2021г.
ЗАПОВЕД във връзка с процедура по предоставяне на имотите-полски пътища попадащи в масивите за ползване
*******
ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ. 37в, АЛ. 4 ОТ ЗСПЗЗ ЗА СТОПАНСКАТА 2020/2021 ГОДИНА

Заповеди чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ,  на Директора на ОД гр. Монтана за землищата на  Община Берковица:

Берковица
Балювица
Бистрилица
Бокиловци
Боровци
Бързия
Гаганица
Замфирово
Комарево
Костенци
Котеновци
Лесковец
Мездрея
Песочница
Пърличево
Рашовица
Слатина
Черешовица
Ягодово

Публикувано на 21 октомври 2020 г.

*****************************************

 ОБЛАСТН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ЗА ОБЛАСТ МОНТАНА

********************************************************

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в община Берковица, област Монтана, включени в списъка за предоставяне за индивидуално ползване за стопанската 2017-2018 година, в който се допускат до участие както собственици на пасищни селскостопански животни така и лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на ЗСПЗЗ. Договорите със спечелилите участници да се сключват за стопанската 2017 – 2018 година.
Публичният търг ще се проведе в стаята на съветника в Общинска администрация – Берковица (заседателна зала, етаж 1) със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица, както следва:

Пълния текст на ОБЯВАТА

СПИСЪК с имоти

***********************************************************************

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в община Берковица, област Монтана, включени в списъка за предоставяне за индивидуално ползване за стопанската 2017-2018 година, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Договорите със спечелилите участници да се сключват за стопанската 2017 – 2018 година. Публичният търг ще се проведе в стаята на съветника в Общинска администрация – Берковица (заседателна зала, етаж 1) със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица, както следва: на 09.02.2018 г.

Пълния текст на ОБЯВАТА

СПИСЪК  с имоти може да видите.

**************************************************

Заповед 209 от 26.05.2017г. на Областна администрация „Земеделие“ гр. Монтана за пожарна безопасност

****************************************************

ОДОБРЕН СПИСЪК на поземлени имоти, притежаващи характеристика на гора по смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за горите, но не отразени като такива в картата на възстановената собственост, за землищата на община Берковица на основание § 49, ал. 7 от Закона за горите:

Берковица
Балювица
Бързия
Бистрилица
Бокиловци
Боровци
Черешовица
Цветкова бара
Гаганица
Комарево
Костенци
Котеновци
Лесковец
Мездрея
Пърличево
Песочница
Ягодово
Рашовица
Слатина
Замфирово