ЗВЕЗДНИ ВЕЧЕРИ С ЛЮБИМИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ПРАЗНИКА НА БЕРКОВИЦА

По време на Празника на Берковица (02.09 - 08.09), на пл. "Йордан Радичков", Ви очакват вълнуващи моменти с познати имена от музикалната сцена, тематични музикални вечери с любими гръцки, български и сръбски изпълнители. Впуснете се в едно наистина смело музикално приключение. На 3 септември Ви каним на гръцка в...

Continue reading

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

КМЕТСТВО БЪРЗИЯ ОБЯВЛЕНИЕизх. № ИУТИ-11-3271(1) от 17.08.2022 г. Техническа служба при Кметство Бързия, на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 131, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на ...

Continue reading

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

КМЕТСТВО БЪРЗИЯ ОБЯВЛЕНИЕизх. № ИУТИ-11-326(1) от 12.08.2022 г. Техническа служба при Кметство Бързия, на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 131, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на з...

Continue reading

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ПАРАГРАФ 4, АЛ. 2 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА /ЗУТ/

ДО ИВАНКА БРАНКОВА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-10-00-37 (09) от 22.07.2022 г. Дирекция „Специализирана админи...

Continue reading

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ ХИГИЕНИСТ В „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ – ГР. БЕРКОВИЦА”

Въз основа на представените документи Комисията, назначена със Заповед № РД-15-597/18.08.2022 г. на Зам.-Кмета на Община Берковица, по проект №BG05M9OP001-2.019-0019 „Дневен център за деца и младежи с...

Continue reading

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че е организирано обществено обсъждане на Проект за изменение на ОУП на Община Берковица за ПИ 07510.50.38 по КК и КР на с. Бързия, общ. Берковица, местност Равнище с цел промяна предназначението на имота от земеде...

Continue reading

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-94-00-3263 (03) от 16.08.2022 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 127, ал. 1, ч...

Continue reading

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-94-00-2822 (07) от 16.08.2022 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 128, ал. 3 въ...

Continue reading

ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА ПО ПРОЕКТ В Ж.К. „ЗАРЯНИЦА“, БЛ.27, БЛ.28, БЛ.29 И БЛ.30

На 17.08.2022 г. от 11:30 ч., в сградата на Общинска администрация – Берковица се подписа Акт Образец 2 за откриване на строителна площадка за изпълнение на обект „Изпълнение на СМР за повишаване на е...

Continue reading

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-28-00-143 (9) от 17.08.2022 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 128, ал. 1 от З...

Continue reading

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-94-00-2915 (08) от 12.08.2022 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 13а, ал. 6 от...

Continue reading