Обществени поръчки

Процедура договаряне без обявление

Проектиране на Аварийно възстановителни СМР и СРР за изграждане на подпорна стена в района на "Лонджата" гр. Берковица Информация за сключен договор Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Continue reading

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА НЧ „Иван Вазов 1872“ Берковица

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА за участие в пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП с ПРЕДМЕТ: "Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на Народно читалище "Иван Вазов 1872" гр. Берковица Запитване за оферта Приложение №1 - Техническа спецификация Образец №2 - Техническо предложение Образец №3 - Ценово предложение П...

Continue reading

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА НЧ „Развитие 1927“ с. Боровци

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА за участие в пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП с ПРЕДМЕТ: "Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на Народно читалище "Развитие 1927" с. Боровци Документи Количествена сметка  

Continue reading

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА НЧ „Иван Вазов 1911“ с. Бързия

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА за участие в пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП с ПРЕДМЕТ: "Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на Народно читалище "Иван Вазов 1911" с. Бързия Запитване за оферта Приложение №1 - Техническа спецификация Образец №2 - Техническо преложение Образец №3 - Ценово предложение Прил...

Continue reading

Открита процедура

„Проектиране и строителство на ПСОВ и строителство на ВиК мрежа на гр. Берковица” 1. Решение 2. Обявление 3. Документация 4. Проектна документация 5. Предварителен контрол от АОП 6. Разяснения 7. Приложение 1 8. Приложение 2 9. Решение за промяна 10. Коригирана документация за участие 11. Разяснения ...

Continue reading

Предмет на настоящата обществена поръчка е изработване на проект на „Изработване на общ устройствен план на община Берковица и екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС) на плана” в две фази – фаза Предварителен проект и фаза Окончателен проект.

Предмет на настоящата обществена поръчка е изработване на проект на „Изработване на общ устройствен план на община Берковица и екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС) на плана” в две фази - фаза Предварителен проект и фаза Окончателен проект. 1. Решение 2. Обявление 3. Документация за участие 4. Задание 5....

Continue reading

Публична Покана

събиране и предаване на информация за състоянието на пътната мрежа; снегопочистване, опесъчаване и разпръскване на минерални материали за стопяване на снега и леда. За „почистени” се считат площите, при които е почистено цялото пътно платно по широчина на пътя, позволяващо свободното разминаване на две насрещно движещи се ППС или при...

Continue reading

„Обучения на служителите по ключови компетентности“

„Обучения на служителите по ключови компетентности“ по проект „Повишаване на капацитета на общинска администрация Берковица“ в изпълнение на Договор № М13-22-58/18.08.2014 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален...

Continue reading

„Доставка на лекарства и медикаменти по техническа спецификация за нуждите на МБАЛ-Берковица”

„Доставка на лекарства и медикаменти по техническа спецификация за нуждите на МБАЛ-Берковица” 1. Решение 2. Обявление 3. Документация за участие

Continue reading