Обществени поръчки

Отваряне на ценови оферти

Във връзка с Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП за „Избор на изпълнител за СМР – Рехабилитация на парк Св. Георги Победоносец“. Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти ще се състои на 24.10.2014 г. от 10.00 часа в заседателната зала при Общинска администрация Берковица.

Continue reading

Публична Покана

„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортна схема от квотата на община Берковица ” 1. Публична Покана 2. Документи за участие 3. Протоколи 4. Договор

Continue reading

ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Във връзка с Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „ДОСТАВКА на хранителни продукти за нуждите на общински предприятия, детски и социални заведения на територията на ОБЩИНА БЕРКОВИЦА за 2015 година“, Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти ще се със...

Continue reading

Публична Покана

„Доставка на гориво за отопление – компресиран природен газ/метан / за нуждите на Трето основно училище „Иван Вазов“ – гр. Берковица” 1. Публична Покана 2. Документи за участие 3. Протоколи 4. Заповед 5. Договор  

Continue reading

„Снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и улици в границите на гр. Берковица и населените места на територията на община Берковица за сезон 2014/2015 година по обособени позиции”

„Снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и улици в границите на гр. Берковица и населените места на територията на община Берковица за сезон 2014/2015 година по обособени позиции" както следва: „Снегопочистване и зимно подържане на 65.8 км местни пътища и улици в землище на гр. Берковица и 3 км републикански път за ...

Continue reading

„Разработване на Общ устройствен план на община Берковица”

„Разработване на Общ устройствен план на община Берковица” по обособени позиции:  Обособена позиция 1: Изготвяне на общ устройствен план на община Берковица  Обособена позиция 2:      Изготвяне на екологична оценка (ЕО) и оценка на съвместимостта (ОС) на ОУПО Берковица съгласно ЗООС и ЗБР.   1. Решение 2. Обявлени...

Continue reading

Отваряне на ценови оферти

Във връзка с Открита процедура за възлагане на Обществена поръчка за Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по: „Рехабилитация-изкърпване на дупки на общинска пътна мрежа зона Ком, общ. Берковица“, Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти ще се състои на 10.09.2014 г. от 11:00 в заседателната зала при общинска администрация...

Continue reading

Отваряне на ценови предложения

Във връзка с Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Избор на финансова институция за получаване на краткосрочен банков кредит – тип овърдрафт,  за извършване на текущ ремонт на улици в кв. «Раковица», гр. Берковица“, Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите...

Continue reading

Отваряне на ценови предложения

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, уведомяваме че отварянето на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет „Основен ремонт и рехабилитация на път ІV – 81 205, с. Ягодово – с. Слатина от км 0+000 до км 6+000” ще се проведе на 08.09.2014 г. от 11:00 ч. в заседателната зала в сградата на община Берковица. Право да присъстват на...

Continue reading

„Изработване и монтиране в селата: с.Гаганица, с.Бистрилица, с.Черешовица, с.Лесковец, с.Котеновци, с.Костенци, с.Комарево и с.Боровци по 1бр. еднотипни информационни пунктове и в две от селата: с.Гаганица и с.Боровци по 1 бр. места за отдих и развлечения“

„Изработване и монтиране в селата: с.Гаганица, с.Бистрилица, с.Черешовица, с.Лесковец, с.Котеновци, с.Костенци, с.Комарево и с.Боровци по 1бр. еднотипни информационни пунктове и в две от селата: с.Гаганица и с.Боровци по 1 бр. места за отдих и развлечения“ 1. Решение 2. Обявление 3. Документация 4. Протоколи от работата ...

Continue reading