Администрация

„Избор на изпълнител на СМР по проект: „Реконструкция и ремонт на Народно читалище „Развитие – 1927”, с.Боровци”

„Избор на изпълнител на СМР по проект: „Реконструкция и ремонт на Народно читалище „Развитие - 1927”, с.Боровци” 1. Решение 2. Обявление 3. Условия за участие 4. КСС

Continue reading

Открита Процедура

Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по: „Ремонт и рехабилитация на пътната инфраструктура  в жилищни комплекси на гр. Берковица – ЖК „Заряница“, ЖК „Изгрев“ и ЖК „Стара планина“   1. Решение 2. Обявление 3. Документи за подбор   Цена на документацията е 8.80 лв. с включено ДДС. Лицата могат да закупят...

Continue reading

Открита Процедура

„Избор на финансова институция за получаване на дългосрочен банков кредит за ремонт и рехабилитация на пътната инфраструктура  в жилищните комплекси в гр. Берковица – ЖК „Заряница“, ЖК „Изгрев“ и ЖК „Стара планина“   1. Решение 2. Обявление 3. Документация

Continue reading

Публична Покана

„Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинската администрация Берковица, провеждане  на съпътстващо обучение, свързано с въведените правила и методики за мониторинг и контрол при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация...

Continue reading

Публична Покана

„Избор на изпълнител за провеждане на оценка на изпълнявания Общински план за развитие (2007 – 2013), разработване на анализи и провеждане на проучвания, изследвания за разработване  на Общински план за развитие на община Берковица (2014-2020 г.) и разработване на Общински план за развитие на община Берковица за периода 2014-2020 г.”...

Continue reading

Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по: „Основен ремонт и рехабилитация на път ІV – 81 205, с. Ягодово – с. Слатина от км 0+000 до км 6+000”

Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по: „Основен ремонт и рехабилитация на път ІV – 81 205, с. Ягодово – с. Слатина от км 0+000 до км 6+000”    1. Решение 2. Обявление 3. Документи за участие

Continue reading

Публична Покана

„Избор на изпълнител за доставка и монтаж на дървени пластики, съгласно одобрена техническа спецификация за проект „Обособяване на нова туристическа атракция с постоянно изложение на дървени пластики в парк „Здравец“, град Берковица и подобряване на свързаната с нея инфраструктура“, финансиран по Мярка 313 от Програмата за развитие н...

Continue reading

Публична Покана

„Избор на изпълнител за доставка и монтаж на оборудване за проект „Обособяване на нова туристическа атракция с постоянно изложение на дървени пластики в парк „Здравец“, град Берковица и подобряване на свързаната с нея инфраструктура“, финансиран по мярка 313 от Програмата за развитие на селските  райони за периода 2007-2013 г., Догов...

Continue reading

Публична Покана

Община Берковица реализира проект: "Общинска администрация Берковица-ефективна и отзивчива", с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., по Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, финансиран по бюджетна линия: ...

Continue reading

„Доставка на гориво за отопление – природен газ /метан/ за нуждите на „МБАЛ” ЕООД – гр. Берковица“

„Доставка на гориво за отопление  – природен газ /метан/ за нуждите на „МБАЛ” ЕООД - гр. Берковица“ 1. Публична Покана 2. Документи за кандидатстване

Continue reading