Регистри и документи

Регистри

Регистър на деца с таланти Регистър на сдруженията в община Берковица Регистър на удостоверения за въвеждане в експлоатация Регистър на технически паспорти Регистър на разрешения за строеж Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП Регистър на одобрените ПУП Регистър на издадените актове за изработване на устройств...

Continue reading

Нормативни документи

ПОЛИТИКА ЗА МРЕЖОВА И ИНФОРМАЦИОННА СИГИРНОСТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦАВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТАВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕРКОВИЦА ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ...

Continue reading