Регистри и документи

Регистри

Регистър на деца с таланти Регистър на сдруженията в община Берковица Регистър на удостоверения за въвеждане в експлоатация Регистър на технически паспорти Регистър на разрешения за строеж Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП Регистър на одобрените ПУП Регистър на издадените актове за изработване на ус...

Continue reading

Нормативни документи

ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СТАТУТ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СТАТУТ НА ЗВЕНОТО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВЯНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗАПОВЕД РД 15-57/21.01.2020Г. ЗА УТВ...

Continue reading