Обяви

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ НА СВОБОДНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 24 а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с Решениe № 644 от Протоко...

Continue reading

Община Берковица

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕРКОВИЦАО Б Я В Л Е Н И Еизх.Nо УОСГ-94-00-2053 (04) от 07.09.2021г.Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл.129, ал.2 във връзка с чл.131, ал. 1 и 2 от ЗУТ, Ви уведомява, че със Заповед №РД-15-524 от 31.08.2021 год. на Кмета на Община Берковица е ...

Continue reading

Община Берковица

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕРКОВИЦАО Б Я В Л Е Н И Еизх.Nо УОСГ-94-00-1444 (09) от 03.09.2021г.Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл.129, ал.2 във връзка с чл.131, ал. 1 и 2 от ЗУТ, Ви уведомява, че със Заповед №РД-15-522 от 31.08.2021 год. на Кмета на Община Берковица е ...

Continue reading

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ

Местна инициативна група – Берковица и Годеч организира обучения за местни лидери – земеделски производители, предприемачи и други от територията на „МИГ – Берковица и Годеч" С темите на обучението може да се запознаете ТУК.

Continue reading

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Съобщение за промяна в крайния срок по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.493 „МИГ-Берковица и Годеч“:- мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“

Управителният съвет на Сдружение „МИГ- Берковица и Годеч“ взе решение за промяна на Условията за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.493  „МИГ-Берковица и Годеч“:- мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ - Берковица и Годеч“,...

Continue reading

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО В „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ“ – ГР. БЕРКОВИЦА

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ   ГР. БЕРКОВИЦА УЛ. „АШИКЛАР“ №7   О Б Я В Я В А На основание Заповед на Директора на „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ гр.Берковица ул. „Ашиклар“ №7  №30/02.06.2021г. и чл.91, ал.1 и ал.2 от Кодекса на труда (КТ) ПОДБОР ЗА ЗАЕМАНЕ НА Д...

Continue reading

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.461 „МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ“ – МЯРКА 19.2-7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА „МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ“

Обява 7.2

Continue reading

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА   О Б Я В А Със заповед № ОХ-825/16.10.2020 г. на министъра на отбраната е обявена 1 (една) вакантна длъжност за сержант във ВВВУ „Георги Бенковски“, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба).   Срок за ...

Continue reading

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА   О Б Я В А Със заповед № ОХ-1105/11.12.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности във Военномедицинска академия 25 (двадесет и пет) офицерски длъжности за лекари за приемане на военна служба на лица, завърши...

Continue reading