Обяви

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК” В ЦОП – КВ. РАКОВИЦА

ЦОП - кв. Раковица, гр. Берковица обявява свободно работно място за длъжността „Социален работник” – 1 щ.бр. Минималните изисквания за заемане на длъжността:1.1.Област на дейност – Изготвя индивидуални оценки на потребностите, планове за подкрепа на потре...

Continue reading

ОБЯВА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ОТ МИГ-БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ организира обучения за местни лидери – земеделски производители, предприемачи и други от територията на „МИГ – Берковица и Годеч” на следните теми: • Обучени...

Continue reading

ОБЯВА ЗА ДЛЪЖНОСТ „ХИГИЕНИСТ” В „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ – ГР. БЕРКОВИЦА”

Община Берковица, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-2.019-0019 „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Берковица” по процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа з...

Continue reading

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В КРАЙНИЯ СРОК ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № BG06RDNP001-19.581 – МЯРКА 19.2-7.5 „ПОДКРЕПА ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И МАЛКА ПО МАЩАБ ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА „МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ“

Управителният съвет на Сдружение „МИГ- Берковица и Годеч“ взе решение за промяна на Условията за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.581 - мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инф...

Continue reading

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК” В ЦОП – КВ. РАКОВИЦА

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК” – 2 щатни бройки в ЦОП - кв. Раковица, гр. Берковица ЦОП кв. Раковица, гр. Берковица обявява свободни работни места за длъжността „Социален работник” – 2 щ.бр.

Continue reading

Община Берковица

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – БЕРКОВИЦА” ЕООД3500, гр. Берковица, ул. „Антон Страшимиров” № 2, тел/факс: 0953/88078e-mail: vik_berkovica@abv.bg На основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 и чл. 21, ал. 1., т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закон за общинска...

Continue reading

ОБЯВА НА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЯВА Със заповед № 3РД-847/04.07.2022 г. на командира на Сухопътните войски, са обявени 265 (двеста шестдесет и пет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища.

Continue reading

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закон за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решени № 1073 от Протокол № 51/26.06.2022 г. на...

Continue reading

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 45, т. 2 и чл. 46 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № РД-15-198/11.04.2022 ...

Continue reading

ОБЯВА НА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЯВА Със заповед № ОХ-571/14.06.2022 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 150 длъжности определени за приемане на срочна служба в доброволния резерв/ДР/ на български граждани, както следва:

Continue reading

ОБЯВА НА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЯВА Със заповед №ОХ-360/12.04.2022 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 120 длъжности във Военноморските сили и 7 длъжности в Централното военно окръжие, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български ...

Continue reading