Обяви

ОБЯВА ЗА 2 СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ В „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ – ГР. БЕРКОВИЦА”

Община Берковица, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-2.019-0019 „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Берковица” по процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални ...

Continue reading

Община Берковица

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ТЕРЕН

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от Закон за общинската собственост и чл. 45, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 832 от Прот...

Continue reading

Община Берковица

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решения №№ 799, 800 от Протокол № 37/24.09.2021 ...

Continue reading

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Я В А Със заповед № ОХ-951/21.10.2021г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 42 (четиридесет и две) вакантни длъжности, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили г...

Continue reading

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Я В А Със заповед № ОХ-949/21.10.2021г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 42 (четиридесет и две) вакантни длъжности, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили г...

Continue reading

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ НА СВОБОДНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 24 а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с Решениe № 644 от Протоко...

Continue reading

Община Берковица

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕРКОВИЦАО Б Я В Л Е Н И Еизх.Nо УОСГ-94-00-2053 (04) от 07.09.2021г.Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл.129, ал.2 във връзка с чл.131, ал. 1 и 2 от ЗУТ, Ви уведомява, че със Заповед №РД-15-524 от 31.08.2021 год. на Кмета на Община Берковица е ...

Continue reading

Община Берковица

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕРКОВИЦАО Б Я В Л Е Н И Еизх.Nо УОСГ-94-00-1444 (09) от 03.09.2021г.Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл.129, ал.2 във връзка с чл.131, ал. 1 и 2 от ЗУТ, Ви уведомява, че със Заповед №РД-15-522 от 31.08.2021 год. на Кмета на Община Берковица е ...

Continue reading

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ

Местна инициативна група – Берковица и Годеч организира обучения за местни лидери – земеделски производители, предприемачи и други от територията на „МИГ – Берковица и Годеч" С темите на обучението може да се запознаете ТУК.

Continue reading

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Съобщение за промяна в крайния срок по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.493 „МИГ-Берковица и Годеч“:- мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“

Управителният съвет на Сдружение „МИГ- Берковица и Годеч“ взе решение за промяна на Условията за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.493  „МИГ-Берковица и Годеч“:- мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ - Берковица и Годеч“,...

Continue reading