Обяви

ОБЯВА НА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЯВА Със заповед № ОХ-571/14.06.2022 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 150 длъжности определени за приемане на срочна служба в доброволния резерв/ДР/ на български граждани, както следва:

Continue reading

ОБЯВА НА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЯВА Със заповед №ОХ-360/12.04.2022 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 120 длъжности във Военноморските сили и 7 длъжности в Централното военно окръжие, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български ...

Continue reading

ОБЯВА НА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЯВА Със заповед МЗ №ОХ-175/18.02.2022 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 2 /две/ вакантни сержантски длъжности в Гвардейския представителен духов оркестър за приемане на военна служба на лица, завършили средни или висши...

Continue reading

ОБЯВА НА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЯВА Със заповед 3РД – 530/14.06.2022 г. на командира на Съвместното командване на специалните операции е разкрита процедура по обявяване на 20 /двадесет/ войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или ви...

Continue reading

ОБЯВА НА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЯВА Със заповед № 3РД - 409/03.06.2022 г. на командира на Съвместното командване на силите е разкрита процедура за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина на 25 (д...

Continue reading

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (МПС) – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 38, чл. 45, т. 7 и чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решения № 1034 и № 1035 от Протокол № 50/27.05.2022 г. на Общински съвет – ...

Continue reading

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решения №№ 1030, 1031, 1032,1033 от Протокол №...

Continue reading

ОБЯВА НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ-БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ“ ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 19.2-7.6 „СЪХРАНЕНИЕ И ПРИОБЩАВАНЕ КЪМ МЕСТНОТО КУЛТУРНО, ИСТОРИЧЕСКО И ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО – НАПРЕД КЪМ НАСЛЕДСТВОТО – НАСЛЕДСТВОТО НИ ОБЕДИНЯВА“

ОБЯВА-19.2-7.6Изтегляне Обявата е изготвена на основание Решение на УС на МИГ – Берковица и Го...

Continue reading

ОБЯВА НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ-БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ“ ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 19.2-7.5 „ПОДКРЕПА ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И МАЛКА ПО МАЩАБ ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“

ОБЯВА МЯРКА 19.2-7.5Изтегляне Обявата е изготвена на основание Решение на УС на МИГ – Берковиц...

Continue reading

ОБЯВА НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ-БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ“ ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 19.2-7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“

ОБЯВА МЯРКА 19.2-7.2Изтегляне Обявата е изготвена на основание Решение на УС на МИГ–Берковица ...

Continue reading