ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

КОНТАКТИ

Център за услуги и информация на граждани - Работно време

ПОНЕДЕЛНИК

8.30 – 12. / 12.30 – 17.ч

ВТОРНИК

8.30 – 12. / 12.30 – 17.ч

СРЯДА

8.30 – 12. / 12.30 – 17.ч

ЧЕТВЪРТЪК

8.30 – 12. / 12.30 – 17.ч

ПЕТЪК

8.30 – 12. / 12.30 – 17.ч

Заседание на Общински съвет

Адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ 4, п. код: 3500

Свържете се с нас:

  0953/89 151 - 89 152

  Имейл: ob@berkovitsa.com

  Адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ 4, п. код: 3500

  ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

  ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ
  V

  Кмет Димитранка Каменова   88400, 88404   kmet@berkovitsa.com

  Зам.-кмет Гергана Антонова   88410   antonova.g@berkovitsa.com

  Зам.-кмет Атанас Георгиев.  88420   georgiev.a@berkovitsa.com

  Зам.-кмет Спаска Георгиева.  89103   georgieva.s@berkovitsa.com

  Секретар Биляна Стаменова   88407, 89106   stamenova.b@berkovitsa.com

  ОТДЕЛ ВЪТРЕШЕН ОДИТ
  Ръководител „Вътрешен одит“  Людмила Филипова   89137   filipova.l@berkovitsa.com

  Ст. вътрешен „Одитор“   Инна Доцова   89137 docova.i@berkovitsa.com

  ДИРЕКЦИЯ „ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ“
  ОТДЕЛ „Бюджет и финанси“

  Главен счетоводител   Бориславка Костова  89109 kostova.b@berkovitsa.com

  Гл. експ. „Бюджет“  Ангелина Андонова   89107   andonova.g@berkovitsa.com

  Ст. счетоводител  Анита Филипова  89108   filipova.a@berkovitsa.com

  Счетоводител Гергана Георгиева   89108   georgieva.g@berkovitsa.com

  Счетоводител Ива Николова   89108   nikolova.i@berkovitsa.com

  Счетоводител Нели Михайлова   89108   mihailova.n@berkovitsa.com

  Счетоводител Лорита Иванова   89108   ivanova.l@berkovitsa.com

  Спец. „Касиер-счетоводство“ Венета Петрова   89110   petrova.v@berkovitsa.com

  Гл. експ. „Управление на човешки ресурси“  Ирена Атанасова   89111
  atanasova.i@berkovitsa.com

  Мл. експ. „Организация на труда и възнаграждение“   Красинка Минчева   89111
  mincheva.k@berkovitsa.com

  ОТДЕЛ „Местни приходи и общинска собственост“

  Мл. експ. „Обслужване и ревизии“   Даниела Бонова  89136  bonova.d@berkovitsa.com

  Инспектор „Публични вземания“   Пламен Петков 89136   p.petkov@berkovitsa.com

  Гл. eксп. „Местни данъци и такси“   Ваня Венциславова   89113
  vencislavova.v@berkovitsa.com

  Мл. експ. „Отчитане и приходи“   Пламен Миладинов   89113   miladinov.p@berkovitsa.com

  Мл. експ. „Контрол и принудително събиране“   Жулиета Давидова  89116
  davidova.dz@berkovitsa.com

  Спец. „Касиер-такси“   Мая Ангелова   89154  angelova.m@berkovitsa.com

  ОТДЕЛ „ЦАО, гражданска регистрация и админ. обслужване“

  Гл.спец. ЕСГРАОН   Светла Борисова   89101   borisova.s@berkovitsa.com

  Спец. Административно обслужване  Калина Първанова.  89130  parvanova.k@berkovitsa.com

  гл. спец. „Документооборот и кореспонденция“   Елка Тодорова   89151
  Todorova.e@berkovitsa.com

  Админ. обслужване на хора с увреждания   Албена Цветкова  89152   ob@berkovitsa.com

  Гл. спец. „Програми временна заетост“   Тинка Еленкова   89116
  elenkova.t@berkovitsa.com

  ОТДЕЛ „Организационно и техническо обслужване“

  Ст.експ. Информационни технологии инж.   Димитрина Генкова  89131.
  genkova.d@berkovitsa.com

  Гл. спец. „Техническо обслужв. на Общински съвет“  Мариета Русимова   89141.
  rusimova.m@berkovitsa.com

  Спец. „Безоп. на движ., маркировка, пътни знаци и снегопочистване“   Антон Петров  88418
  petrov.a@berkovitsa.com

  Гл. спец. „ТЕИТВ“   Цветелин Доцов   89131  dotsov.ts@berkovitsa.com

  Спец. „Домакин“    Румен Петров   89141  petrov.r@berkovitsa.com

  Мл. експ. „Организационно и техническо обслужване“   Деница Захариева   89121, 88404
  zaharieva.d@berkovitsa.com

  Мл. експ. „Връзки с обществеността, информация и реклама“   Бойка Попова   89125  
  popova.b@berkovitsa.com

  Спец. „Общински пазар, паркинги и тържища“   Емилия Братанова  89114
  bratanova.e@berkovitsa.com

  ОТДЕЛ „ТСУ, градоустройство и незаконно строителство“

  Гл.спец.“Незаконно строителство“  Милена Иванова  89112  ivanova.m@berkovitsa.com

  Гл. спец. „Адм. обслужване дейността на ИСТСУИП  Паулина Еленкова  89132, 88401
  elenkova.p@berkovitsa.com

  Гл. спец. Кадатър  Моника Михайлова  89112, 88401  mihaylova.m@berkovitsa.com

  Гл. спец. „Адм. обслужване чрез инф. система на Кадастър“  Иван Георгиев  89112, 88401
  georgiev.i@berkovitsa.com

  Гл. спец. „Строителство“  Галина Борисова  89105  borisova.g@berkovitsa.com

  Гл. експ. „Строителство“   инж. Димитър Михайлов   89105   mihaylov.d@berkovitsa.com

  ОТДЕЛ „Инфраструктура, строителство и изпълнение на проекти“

  Гл. спец. „Инвеститорски контрол“   Яни Каменов   89104   ya.kamenov@berkovitsa.com

  Гл. спец. „Инвеститорски контрол“  инж. Борислава Йорданова  89104  yordanova.b@berkovitsa.com

  ДИРЕКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ, ЕКОЛОГИЯ И ОБЩЕСТВЕНИ
  ПОРЪЧКИ

  ОТДЕЛ „Икономическо развитие, земеделие, гори и екология“

  Инспектор „Околна среда Биляна Салтирова 89127 saltirova.b@berkovitsa.com

  Мл. спец. „Земеделие“ Виргиния Витанова 89127 vitanova.v@berkovitsa.com

  ОТДЕЛ „Обществени поръчки“

  Мл. експ. „Обществени поръчки“  Веселка Захариева  89129 zaharieva.v@berkovitsa.com

  Гл. спец. „ИО, обществени поръчки и регистри“  Мария Винарова  89129  vinarova.m@berkovitsa.com

  ДИРЕКЦИЯ „ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ, ТУРИЗЪМ И ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“

  ОТДЕЛ „Образование, туризъм, спорт, младежки дейности, култура, социални дейности и здравеопазване“

  Главен експерт „Образование“  Венета Асенова  88804, 89125  asenova.v@berkovitsa.com

  Мл. експ. „Спортни дейности“  Илиян Иванов  89129  ivanov.I@berkovitsa.com

  ОТДЕЛ „Програми и проекти“

  Гл. експ. „Европейско финансиране ПП“   Мая Горанова  89145  goranova.m@berkovitsa.com

  Мл. експ.“Европейско финансиране ПиП“   Паулина Харалампиева  89145  haralampieva.p@berkovitsa.com

  Мл. експ. „Европейски проекти“  Илияна Пенчева  89145  pencheva.i@berkovitsa.com