ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

КОНТАКТИ

Център за административно обслужване - Работно време

ПОНЕДЕЛНИК

8:30 до 17:00 ч.

ВТОРНИК

8:30 до 17:00 ч.

СРЯДА

8:30 до 17:00 ч.

ЧЕТВЪРТЪК

8:30 до17:00 ч.

ПЕТЪК

8:30 до 17:00 ч.

Заседание на Общински съвет

Адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ 4, п. код: 3500

Свържете се с нас:

  0953/89 151 - 89 152

  Имейл: ob@berkovitsa.com

  Адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ №4, п. код: 3500

  ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

  ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

  Кмет Димитранка Каменова   0953/88400, 88404   kmet@berkovitsa.com

  Зам-кмет Гергана Антонова   0953/88410   antonova.g@berkovitsa.com

  Зам-кмет Атанас Георгиев.  0953/88420   georgiev.a@berkovitsa.com

  Зам-кмет Спаска Георгиева.  0953/89103   georgieva.s@berkovitsa.com

  Секретар Биляна Стаменова   0953/88407, 89106   stamenova.b@berkovitsa.com

  ОТДЕЛ „ВЪТРЕШЕН ОДИТ“
  Ръководител „Вътрешен одит“  Людмила Филипова   0953/89137   filipova.l@berkovitsa.com

  Ст. вътрешен „Одитор“   Инна Доцова   0953/89137 docova.i@berkovitsa.com

  ОТДЕЛ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ“

  Главен счетоводител   Бориславка Костова  0953/89109 kostova.b@berkovitsa.com

  Гл. експ. „Бюджет“  Ангелина Андонова   0953/89107   andonova.g@berkovitsa.com

  Ст. счетоводител  Анита Филипова  0953/89108   filipova.a@berkovitsa.com

  Счетоводител Гергана Георгиева   0953/89108   georgieva.g@berkovitsa.com

  Счетоводител Ива Николова   0953/89108   nikolova.i@berkovitsa.com

  Счетоводител Нели Михайлова   0953/89108   mihailova.n@berkovitsa.com

  Счетоводител Лорита Иванова   0953/89108   ivanova.l@berkovitsa.com

  Спец. „Касиер-счетоводство“ Венета Петрова   0953/89110   petrova.v@berkovitsa.com

  Гл. експ. „Управление на човешки ресурси“  Ирена Атанасова   0953/89117
  atanasova.i@berkovitsa.com

  Мл. експ. „Организация на труда и възнаграждение“   Красинка Минчева   0953/89117
  mincheva.k@berkovitsa.com

  ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“

  Мл. експ. „Обслужване и ревизии“   Даниела Бонова  0953/89136  bonova.d@berkovitsa.com

  Инспектор „Публични вземания“   Пламен Петков 0953/89136   p.petkov@berkovitsa.com

  Гл. eксп. „Местни данъци и такси“   Ваня Венциславова   0953/89113
  vencislavova.v@berkovitsa.com

  Мл. експ. „Отчитане и приходи“   Пламен Миладинов   0953/89113   miladinov.p@berkovitsa.com

  Мл. експ. „Контрол и принудително събиране“   Жулиета Давидова  0953/89116
  davidova.dz@berkovitsa.com

  Спец. „Касиер-такси“   Мая Ангелова   0953/89154  angelova.m@berkovitsa.com

  ОТДЕЛ „ЦАО, ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИН. ОБСЛУЖВАНЕ“

  Гл. спец. ЕСГРАОН   Светла Борисова   0953/89101   borisova.s@berkovitsa.com

  Спец. „Административно обслужване“  Калина Първанова  0953/89130  parvanova.k@berkovitsa.com

  Гл. спец. „Документооборот и кореспонденция“   Елка Тодорова   0953/89151
  Todorova.e@berkovitsa.com

  Админ. обслужване на хора с увреждания   Албена Цветкова  0953/89152   ob@berkovitsa.com

  Гл. спец. „Програми временна заетост“   Тинка Еленкова   0953/89116
  elenkova.t@berkovitsa.com

  ОТДЕЛ „ОРГАНИЗАЦИОННО И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ“

  Ст. експ. „Информационни технологии“ инж.   Димитрина Генкова  0953/89131
  genkova.d@berkovitsa.com

  Гл. спец. „Техническо обслужв. на Общински съвет“  Мариета Русимова   0953/89141
  rusimova.m@berkovitsa.com

  Спец. „Безоп. на движ., маркировка, пътни знаци и снегопочистване“   Антон Петров  0953/88418
  petrov.a@berkovitsa.com

  Гл. спец. ТЕИТВ   Цветелин Доцов   0953/89131  dotsov.ts@berkovitsa.com

  Спец. „Домакин“    Румен Петров   0953/89141  petrov.r@berkovitsa.com

  Мл. експ. „Организационно и техническо обслужване“   Деница Захариева   0953/89121, 88404
  zaharieva.d@berkovitsa.com

  Мл. експ. „Връзки с обществеността, информацията и рекламата“   Бойка Попова   0953/89125  
  popova.b@berkovitsa.com

  Спец. „Общински пазар, паркинги и тържища“   Емилия Братанова  0953/89114
  bratanova.e@berkovitsa.com

  ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

  Гл. спец. “Незаконно строителство“  Милена Иванова  0953/89112  ivanova.m@berkovitsa.com

  Гл. спец. „Адм. обслужване дейността на ИСТСУИП“  Паулина Еленкова  0953/89112
  elenkova.p@berkovitsa.com

  Гл. спец. „Кадастър“  Моника Михайлова  0953/89112 mihaylova.m@berkovitsa.com

  Гл. спец. „Адм. обслужване чрез инф. система на Кадастъра“  Иван Георгиев  0953/89112
  georgiev.i@berkovitsa.com

  Гл. спец. „Строителство“  Галина Борисова  0953/89105  borisova.g@berkovitsa.com

  Гл. експ. „Строителство“   инж. Димитър Михайлов   0953/89105   mihaylov.d@berkovitsa.com

  Гл. спец. „Инвеститорски контрол“ Яни Каменов 0953/89104 y.kamenov@berkovitsa.com 

  Гл. спец. „Инвеститорски контрол“ Борислава Йорданова 0953/89104 yordanova.b@berkovitsa.com 

  ОТДЕЛ „ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ И ЕКОЛОГИЯ“

  Гл. експ. „Транспорт, земеделие и гори“ Камелия Бойкова 0953/89127 boikova.k@berkovitsa.com

  Инспектор „Околна среда“ Биляна Салтирова 0953/89127 saltirova.b@berkovitsa.com

  Спец. „Земеделие“ Виргиния Витанова 0953/89127 vitanova.v@berkovitsa.com

  Спец. „Лесовъд“ Мартин Георгиев 0953/89127 georgiev.m@berkovitsa.com

  Мл. експ. „ОЗГ-Лесовъд“ Веселин Пенчев 0953/89127 penchev.v@berkovitsa.com

  ОТДЕЛ „ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“

  Гл. експ. ЕФПП Мая Горанова 0953/89145 goranova.m@berkovitsa.com

  Мл. експ. ЕФПП Паулина Харалампиева 0953/89145 haralampieva.p@berkovitsa.com

  Мл. експ. ЕП Илияна Пенчева 0953/89145 pencheva.i@berkovitsa.com

  Мл. експ. „Обществени поръчки“  Веселка Захариева  0953/89120 zaharieva.v@berkovitsa.com

  Гл. експ. „Обществени поръчки и регистри“  Мария Винарова  0953/89120  vinarova.m@berkovitsa.com

  Гл. експ. „Здравеопазване, малцинствени групи, СС“ Юлия Евгениева 0953/89101 evgenieva.yu@berkovitsa.com

  ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ И ХУМАНИТЕРНИ ДЕЙНОСТИ“

  Гл. експ. „Образование“  Венета Асенова  0953/89125  asenova.v@berkovitsa.com

  Мл. експ. „Спортни дейности“  Илиян Иванов  0953/89144  ivanov.I@berkovitsa.com

  Ст. експ. „Здравеоп., социални и хуманитарни дейности“ Галя Георгиева 0953/89119 georgieva.galya@berkovitsa.com