ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

КОНТАКТИ

Община Берковица - площад "Йордан Радичков"
Часовниковата кула в Берковица

Център за административно обслужване - Работно време

ПОНЕДЕЛНИК

8:30 до 17:00 ч.

ВТОРНИК

8:30 до 17:00 ч.

СРЯДА

8:30 до 17:00 ч.

ЧЕТВЪРТЪК

8:30 до17:00 ч.

ПЕТЪК

8:30 до 17:00 ч.

Заседание на Общински съвет

Адрес: гр. Берковица, пл. “Йордан Радичков” 4, п. код: 3500

Свържете се с нас:

  0953/89 151 - 89 152

  Имейл: ob@berkovitsa.com

  Адрес: гр. Берковица, пл. “Йордан Радичков” №4, п. код: 3500

  ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

  ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

  Кмет Радослав Найденов   0953/88400, 88404   kmet@berkovitsa.com

  Зам-кмет Емил Тодоров  0953/88420   todorov.e@berkovitsa.com

  Зам-кмет Спаска Георгиева  0953/89103   georgieva.s@berkovitsa.com

  Директор Дирекция “Строителство и устройство на територията, програми и проекти, обществени поръчки, земеделие, гори и екология” Ася Велиславова 0953/89129 velislavova.a@berkovitsa.com

  Директор Дирекция “Финансово-счетоводни дейности, местни данъци и такси и общинска собственост” Илияна Пиринска pirinska.i@berkovitsa.com

  Секретар Биляна Стаменова   0953/88407, 89106   stamenova.b@berkovitsa.com

  ОТДЕЛ “ВЪТРЕШЕН ОДИТ”
  Ръководител „Вътрешен одит“  Людмила Филипова   0953/89137   filipova.l@berkovitsa.com

  Ст. вътрешен “Одитор”   Инна Доцова   0953/89137 docova.i@berkovitsa.com

  ОТДЕЛ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ“

  Главен счетоводител   Гергана Георгиева  0953/89109 georgieva.g@berkovitsa.com

  “Финансов контрольор” Ваня Венциславова   0953/89107
  vencislavova.v@berkovitsa.com

  Гл. експ. “Бюджет” Ангелина Андонова   0953/89107   andonova.g@berkovitsa.com

  Ст. счетоводител  Анита Филипова  0953/89108   filipova.a@berkovitsa.com

  Ст. експ. “Админ. и контрол на разходите и плащанията” Ива Николова   0953/89108   nikolova.i@berkovitsa.com

  Счетоводител Нели Михайлова   0953/89108   mihailova.n@berkovitsa.com

  Счетоводител Лорита Иванова   0953/89108   ivanova.l@berkovitsa.com

  Спец. „Касиер-счетоводство“ Венета Петрова   0953/89110   petrova.v@berkovitsa.com

  Гл. експ. „Управление на човешки ресурси“  Ирена Атанасова   0953/89117
  atanasova.i@berkovitsa.com

  Мл. експ. „Организация на труда и възнаграждение“   Красинка Минчева   0953/89117
  mincheva.k@berkovitsa.com

  Счетоводител Николета Георгиева 0953/89108
  georgieva.n@berkovitsa.com

  ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“

  Мл. експ. „Обслужване и ревизии“   Даниела Бонова  0953/89136  bonova.d@berkovitsa.com

  Инспектор „Публични вземания и работа с НАП“   Пламен Петков 0953/89113   p.petkov@berkovitsa.com

  Мл. експ. „Отчитане и приходи“   Пламен Миладинов   0953/89113   miladinov.p@berkovitsa.com

  Мл. експ. “Контрол и принудително събиране”   Деница Георгиева   0953/89136   georgieva.d@berkovitsa.com 

  Спец. „Касиер-такси“   Мая Ангелова   0953/89154  angelova.m@berkovitsa.com

  ОТДЕЛ „ЦАО, ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИН. ОБСЛУЖВАНЕ“

  Гл. спец. ЕСГРАОН   Светла Борисова   0953/89101   borisova.s@berkovitsa.com

  Спец. “Административно обслужване”  Калина Първанова  0953/89130  parvanova.k@berkovitsa.com

  Гл. спец. „Документооборот и кореспонденция“   Елка Тодорова   0953/89151
  todorova.e@berkovitsa.com

  Админ. обслужване на хора с увреждания   Албена Цветкова  0953/89152   ob@berkovitsa.com

  Гл. спец. „Програми временна заетост“   Силвия Витанова   0953/89116
  vitanova.s@berkovitsa.com

  ОТДЕЛ „ОРГАНИЗАЦИОННО И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ“

  Мл. експ. “Информационни технологии” Дамян Костов  0953/89131
  kostov.d@berkovitsa.com

  Гл. спец. „Техническо обслужв. на Общински съвет“  Мариета Русимова   0953/89141
  rusimova.m@berkovitsa.com

  Спец. „Безоп. на движ., маркировка, пътни знаци и снегопочистване“   Антон Петров  0953/88418
  petrov.a@berkovitsa.com

  Гл. спец. ТЕИТВ   Цветелин Доцов   0953/89131  dotsov.ts@berkovitsa.com

  Спец. „Домакин“    Ерменко Горанов goranov.e@berkovitsa.com

  Мл. експ. „Организационно и техническо обслужване“   Десислава Панайотова   0953/89121, 88404
  panayotova.d@berkovitsa.com

  Мл. експ. „Връзки с обществеността, информацията и рекламата“   Християн Георгиев   0953/89125  
  georgiev.h@berkovitsa.com

  Спец. „Общински пазар, паркинги и тържища“   Емилия Братанова  0953/89114
  bratanova.e@berkovitsa.com

  ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

  Гл. спец. „Адм. обслужване – отдел СУТ”  Паулина Еленкова  0953/89112
  elenkova.p@berkovitsa.com

  Спец. “Кадастър”  Моника Михайлова  0953/89112 mihaylova.m@berkovitsa.com

  Гл. спец. „Адм. обслужване чрез инф. система на Кадастъра”  Иван Георгиев  0953/89112
  georgiev.i@berkovitsa.com

  Гл. спец. „Строителство“  Галина Борисова  0953/89105  borisova.g@berkovitsa.com

  Гл. експ. „Строителство“   инж. Димитър Михайлов   0953/89105   mihaylov.d@berkovitsa.com

  Гл. спец. “Инвеститорски контрол” Яни Каменов 0953/89104 y.kamenov@berkovitsa.com 

  Гл. спец. “Инвеститорски контрол” инж. Борислава Йорданова 0953/89104 yordanova.b@berkovitsa.com 

  ОТДЕЛ „ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ И ЕКОЛОГИЯ“

  Гл. експ. “Транспорт, земеделие и гори” Камелия Бойкова 0953/89127 boikova.k@berkovitsa.com

  Инспектор „Околна среда” Биляна Салтирова 0953/89127 saltirova.b@berkovitsa.com

  Спец. „Земеделие“ Виргиния Витанова 0953/89127 vitanova.v@berkovitsa.com

  Спец. “Лесовъд” Мартин Георгиев 0953/89127 georgiev.m@berkovitsa.com

  ОТДЕЛ „ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“

  Гл. експ. ЕФПП Мая Горанова 0953/89145 goranova.m@berkovitsa.com

  Гл. експ. ЕФПП Паулина Харалампиева 0953/89145 haralampieva.p@berkovitsa.com

  Мл. експ. Европейски проекти” Илияна Пенчева 0953/89145 pencheva.i@berkovitsa.com

  Мл. експ. “Обществени поръчки”  Мария Винарова  0953/89120  vinarova.m@berkovitsa.com

  Мл. експ. “Обществени поръчки”  Павлинка Герасимова  0953/89120  gerasimova.p@berkovitsa.com

  Мл. експ. “Изготвяне на проекти” Ива Иванова   0953/ 89145 ivanova.i@berkovitsa.com

  ОТДЕЛ “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ТУРИЗЪМ И МКБППМН”

  Гл. спец. “Разпореждане с общ. собственост и общ. пазари” Румяна Попова 0953/114 popova.r@berkovitsa.com

  Гл. спец. “Общинска собственост” Ирина Найденова 0953/89102 naidenova.i@berkovitsa.com

   Мл. експ. “Управление на общинската собственост и зем. земи” Тодорка Комарска 0953/89102 komarska.t@berkovitsa.com

  Секретар “МКБППМН” Димитринка Йоцова 0953/89128 yotsova.d@berkovitsa.com

  ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ И ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”

  Гл. експ. „Образование“  Теодора Иванова  0953/89125  ivanova.t@berkovitsa.com

  Ст. експ. „Култура и туризъм“  Ралица Цанова  0953/89144  tsanova.r@berkovitsa.com

  Ст. експ. “Туризъм, спорт и младежки дейности” Илиян Иванов 0953/89144 ivanov.i@berkovitsa.com 

  Ст. експ. “Здравеоп., социални и хуманитарни дейности” Галя Георгиева 0953/89119 georgieva.galya@berkovitsa.com

  Мл. експ. “Хуманитарни дейности” Мария Прусийска 0953/89119 prusiyska.m@berkovitsa.com

  Гл. експ. “Здравеопазване, социални и хуманитарни дейности” Юлия Евгениева 0953/89119 evgenieva.yu@berkovitsa.com

  СОЦИАЛНА УСЛУГА “АСИСТЕНСКА ПОДКРЕПА”

  Социален работник Снежана Гогова 0953/89119 gogova.s@berkovitsa.com 

  Социален работник Галя Димитрова Николова 0953/89119 nikolova.g@berkovitsa.com 

  Социален работник Томислав Димитров 0953/89119 dimitrov.t@berkovitsa.com

  Счетоводител Йорданка Поплалова 0953/89119 poplalova.y@berkovitsa.com 

  Специалист “Поддържане архив и архивиране на документи” Тереза Трендафилова 0953/89114 trendafilova.t@berkovitsa.com

  Специалист “Отбранително мобилизационна подготовка” Георги Цинцарски 0953/89105 tsintsarski.g@berkovitsa.com