КОНТАКТИ

Община Берковица

ЕИК: 000320559

МОЛ: Димитранка Каменова

Адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ 4, п. код: 3500


Телефони на Център за информация и услуга на гражданите:

тел.: 0953/89151;

тел.: 0953/89152

факс: 0953/88405

Контакти на кметове на кметства и кметски наместничества


ИМЕЙЛ НА КМЕТА:

kmet@berkovitsa.com

ИМЕЙЛ ЗА ОБМЯНА НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ:

todorova.e@berkovitsa.com

Официален имейл на общината: ob@berkovitsa.com


Банкова сметка на Община Берковица: IBAN: BG35UBBS80028413870905 BIC  код: UBBSBGSF

 

Кмет Димитранка Каменова 88400, 88404 kmet@berkovitsa.com
Зам.-кмет  Гергана Антонова 88410  antonova.g@berkovitsa.com
Зам.-кмет Атанас Георгиев 88420  georgiev.a@berkovitsa.com
Зам.-кмет Спаска Георгиева 89103  georgieva.s@berkovitsa.com
Секретар Биляна Стаменова 88407, 89106  stamenova.b@berkovitsa.com
ОТДЕЛ ВЪТРЕШЕН ОДИТ
 Ръководител вътрешен одит  Людмила Филипова  89137  filipova.l@berkovitsa.com
Ст. вътрешен одитор Инна Доцова 89137 docova.i@berkovitsa.com
 
 
ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ“
ОТДЕЛ „Финансово – счетоводен“
 Гл. счетоводител  Бориславка Костова  89109  kostova.b@berkovitsa.com
Гл. експ. Бюджет Ангелина Андонова 89107 andonova.g@berkovitsa.com
Ст. счетоводител Анита Филипова 89107, 88812 filipova.a@berkovitsa.com
Счетоводител Гергана Георгиева 89108 georgieva.g@berkovitsa.com
Счетоводител Ива Николова 89108  nikolova.i@berkovitsa.com
Счетоводител Нели Михайлова 89108 mihailova.n@berkovitsa.com
Счетоводител Лорита Иванова 89108 ivanova.l@berkovitsa.com
 Мл.специалист касиер в счет  Венета Петрова  89110  petrova.v@berkovitsa.com
ОТДЕЛ „Местни приходи и общинска собственост“
Мл. експ. „Отчитане и приходи“ Даниела Бонова 89136 bonova.d@berkovitsa.com
Гл. експ.. „Обслужване и ревизии“ Пламен Петков 89136 p.petkov@berkovitsa.com
Гл. eксп. „Местни данъци и такси“ Ваня Венциславова 89113  vencislavova.v@berkovitsa.com
Инспектор „Публични вземания“ Пламен Миладинов 89113  miladinov.p@berkovitsa.com
Гл. спец. „Общинска собственост“ Ирина Найденова 89102 naidenova.i@berkovitsa.com
Мл. експ. „Управление на  ОС и земеделски земи“ Тодорка Комарска 89102 komarska.t@berkovitsa.com
ОТДЕЛ „ЦАО, гражданска регистрация и админ. обслужване“
Секретар на МКБППМН Димитринка Йоцова 96013  yotsova.d@berkovitsa.com
Гл.спец.ЕСГРАОН Светла Борисова 89101 borisova.s@berkovitsa.com
Спец. Административно обслужване Калина Първанова 89101 parvanova.k@berkovitsa.com
Гл. експ. „Управление човешки ресурси“ Ирена Атанасова 89117 atanasova.i@berkovitsa.com
Мл. експ. „Организация на труда и възнаграждения“ Красинка Минчева 89117 mincheva.k@berkovitsa.com
Гл. спец. „Програми временна заетост“ Тинка Еленкова 89116 elenkova.t@berkovitsa.com
ОТДЕЛ „Организационно и техническо обслужване“
Ст.експ. Информационни технологии инж. Димитрина Генкова 89131 genkova.d@berkovitsa.com
Спец. Касиер-такси Мая Ангелова 89154  angelova.m@berkovitsa.com
Шофьор Антон Петров 88403, 89145 petrov.a@berkovitsa.com
 Гл. спец. „Телекомун. енергетика, ИТ и видеонаблюдение“  Цветелин Доцов 89131  dotsov.ts@berkovitsa.com
Изпълнител.ОТО ОбС Мариета Русимова 89141 rusimova.m@berkovitsa.com
Гл. спец. „Приемна“ Деница Захариева 89121, 88404  zaharieva.d@berkovitsa.com
Ст. екп. „Канцелария на кмета“ Десислава Младенова 89129 mladenova.d@berkovitsa.com
ДИРЕКЦИЯ „ИНФРАСТРУКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО, ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ“
ОТДЕЛ „ТСУ, градоустройство и незаконно строителство“
Гл.спец.“Незаконно строителство“ Милена Иванова 89112 vanova.m@berkovitsa.com
Гл. спец. „Адм. обслужване дейността на ИСТСУИП Паулина Еленкова 89132, 88401 elenkova.p@berkovitsa.com
Гл. спец. Кадатър Моника Михайлова 89112, 88401 mihaylova.m@berkovitsa.com
Гл. спец. „Адм. обслужване чрез инф. система на Кадастър Иван Георгиев 89112, 88401 georgiev.i@berkovitsa.com
Гл. пец. Строителство Галина Борисова 89105 borisova.g@berkovitsa.com
 Гл. експ. Строителство инж. Димитър Михайлов  89105 mihaylov.v@berkovitsa.com
ОТДЕЛ „Инфраструктура, строителство и изпълнение на проекти“
Гл. спец. „Инвеститорски контрол“ Яни Каменов 89104 ya.kamenov@berkovitsa.com
Гл. спец. „Инвеститорски контрол“ Борислава Йорданова 89104 yordanova.b@berkovitsa.com
 
ДИРЕКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ, ЕКОЛОГИЯ И ОБЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
       
ОТДЕЛ „Икономическо развитие, земеделие, гори и екология“
Инспектор „Околна среда Биляна Салтирова 89127  saltirova.b@berkovitsa.com
Мл. спец. „Земеделие“ Емилия Братанова 89127 bratanova.e@berkovitsa.com
ОТДЕЛ „Обществени поръчки“
Мл. експ. „Обществени поръчки“ Валентин Христов 89102 hristov.v@berkovitsa.com
Гл. спец. ИО, обществени поръчки и регистри  Мария Винарова 89129  vinarova.m@berkovitsa.com
ДИРЕКЦИЯ „ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ, ТУРИЗЪМ И ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“
ОТДЕЛ „Образование, туризъм, спорт, младежки дейности, култура, социални дейности и здравеопазване“
Главен експерт „Образование“  Венета Асенова 88804, 89125 asenova.v@berkovitsa.com
Мл. експ. „Спортни дейности“ Илиян Иванов 89129  ivanov.I@berkovitsa.com
Гл . спец. „Култура и спорт“ Галя Николова 89144 nikolova.g@berkovitsa.com
ОТДЕЛ „Програми и проекти“
Гл. експ. „Европейско финансиране, ПП Мая Горанова 89145 goranova.m@berkovitsa.com
Мл. експ.“Европейско финансиране ПиП“ Паулина Харалампиева 89145 haralampieva.p@berkovitsa.com
Гл. спец. „Програми и проекти“ Галя Георгиева 89145 georgieva.galya@berkovitsa.com
 Мл. експ. „Европейски проекти“  Илияна Пенчева  89145 pencheva.i@berkovitsa.com

Административна поддръжка профил на купувача: Инф-М ООД, гр. Пловдив – www.info-m.eu

Община Берковица
град Берковица
площад „Йордан Радичков“ 4
Телефон за контакт и информация:
0953/88927
факс: 0953/88405
e-mail: ob@berkovitsa.com
РАБОТНО ВРЕМЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА
от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.00 часа, без събота и неделя

  * Име

  * E-Mail

  Тема

  * Вашия коментар

  Антиспам код

  captcha

  Въведете кода