КОНТАКТИ

Община Берковица

ЕИК: 000320559

МОЛ: Радослав Найденов

Адрес: гр. Берковица, пл. “Йордан Радичков” 4, п. код: 3500


Телефони на Център за административно обслужване на гражданите:

тел.: 0953/89151;

тел.: 0953/89152

факс: 0953/88405

Контакти на кметове на кметства и кметски наместничества


ИМЕЙЛ НА КМЕТА:

kmet@berkovitsa.com

ИМЕЙЛ ЗА ОБМЯНА НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ:

todorova.e@berkovitsa.com

Официален имейл на общината: ob@berkovitsa.com


Банкова сметка на Община Берковица: IBAN: BG35UBBS80028413870905 BIC  код: UBBSBGSF


Кмет Радослав Найденов   0953/88400, 88404   kmet@berkovitsa.com

Директор Дирекция Илияна Пиринска   0953/88410   pirinska.i@berkovitsa.com

Директор Дирекция Ася Велиславова 0953/89129 velislavova.a@berkovitsa.com

Зам-кмет Емил Тодоров  0953/88420   todorov.e@berkovitsa.com

Зам-кмет Спаска Георгиева  0953/89103   georgieva.s@berkovitsa.com

Секретар Биляна Стаменова   0953/88407, 89106   stamenova.b@berkovitsa.com

ОТДЕЛ “ВЪТРЕШЕН ОДИТ”

Ръководител „Вътрешен одит“  Людмила Филипова   0953/89137   filipova.l@berkovitsa.com

Ст. вътрешен „Одитор“ Инна Доцова 0953/89137 docova.i@berkovitsa.com

ОТДЕЛ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ“

Главен счетоводител Гергана Георгиева 0953/89109 georgieva.g@berkovitsa.com

Гл. експ. „Бюджет“ Ангелина Андонова 0953/89107 andonova.g@berkovitsa.com

Ст. счетоводител Анита Филипова 0953/89108 filipova.a@berkovitsa.com

Ст. експ. „Админ. и контрол на разходите и плащанията“ Ива Николова 0953/89108 nikolova.i@berkovitsa.com

Счетоводител Нели Михайлова 0953/89108 mihailova.n@berkovitsa.com

Счетоводител Лорита Иванова 0953/89108 ivanova.l@berkovitsa.com

Спец. „Касиер-счетоводство“ Венета Петрова 0953/89110 petrova.v@berkovitsa.com

Гл. експ. „Управление на човешки ресурси“ Ирена Атанасова 0953/89117
atanasova.i@berkovitsa.com

Мл. експ. „Организация на труда и възнаграждение“ Красинка Минчева 0953/89117
mincheva.k@berkovitsa.com

ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“

Мл. експ. „Обслужване и ревизии“ Даниела Бонова 0953/89136 bonova.d@berkovitsa.com

Инспектор „Публични вземания и работа с НАП“ Пламен Петков 0953/89129 p.petkov@berkovitsa.com

Гл. eксп. „Местни данъци и такси“ Ваня Венциславова 0953/89113
vencislavova.v@berkovitsa.com

Мл. експ. „Отчитане и приходи“ Пламен Миладинов 0953/89113 miladinov.p@berkovitsa.com

Мл. експ. „Контрол и принудително събиране“ Деница Георгиева 0953/89136 georgieva.d@berkovitsa.com

Спец. „Касиер-такси“ Мая Ангелова 0953/89154 angelova.m@berkovitsa.com

ОТДЕЛ „ЦАО, ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИН. ОБСЛУЖВАНЕ“

Гл. спец. ЕСГРАОН Светла Борисова 0953/89101 borisova.s@berkovitsa.com

Спец. „Административно обслужване“ Калина Първанова 0953/89130 parvanova.k@berkovitsa.com

Гл. спец. „Документооборот и кореспонденция“ Елка Тодорова 0953/89151
todorova.e@berkovitsa.com

Админ. обслужване на хора с увреждания Албена Цветкова 0953/89152 ob@berkovitsa.com

ОТДЕЛ „ОРГАНИЗАЦИОННО И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ“

Мл. експ. „Информационни технологии“ Дамян Костов 0953/89131
kostov.d@berkovitsa.com

Гл. спец. „Техническо обслужв. на Общински съвет“ Мариета Русимова 0953/89141
rusimova.m@berkovitsa.com

Спец. „Безоп. на движ., маркировка, пътни знаци и снегопочистване“ Антон Петров 0953/88418
petrov.a@berkovitsa.com

Гл. спец. ТЕИТВ Цветелин Доцов 0953/89131 dotsov.ts@berkovitsa.com

Спец. „Общински пазар, паркинги и тържища“ Емилия Братанова 0953/89114
bratanova.e@berkovitsa.com

ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

Гл. спец. „Адм. обслужване – отдел СУТ“ Паулина Еленкова 0953/89112
elenkova.p@berkovitsa.com

Спец. „Кадастър“ Моника Михайлова 0953/89112 mihaylova.m@berkovitsa.com

Гл. спец. „Адм. обслужване чрез инф. система на Кадастъра“ Иван Георгиев 0953/89112
georgiev.i@berkovitsa.com

Гл. спец. „Строителство“ Галина Борисова 0953/89105 borisova.g@berkovitsa.com

Гл. експ. „Строителство“ инж. Димитър Михайлов 0953/89105 mihaylov.d@berkovitsa.com

Гл. спец. „Инвеститорски контрол“ Яни Каменов 0953/89104 y.kamenov@berkovitsa.com

Гл. спец. „Инвеститорски контрол“ Борислава Йорданова 0953/89104 yordanova.b@berkovitsa.com

ОТДЕЛ „ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ И ЕКОЛОГИЯ“

Гл. експ. „Транспорт, земеделие и гори“ Камелия Бойкова 0953/89127 boikova.k@berkovitsa.com

Инспектор „Околна среда“ Биляна Салтирова 0953/89127 saltirova.b@berkovitsa.com

Спец. „Земеделие“ Виргиния Витанова 0953/89127 vitanova.v@berkovitsa.com

Спец. „Лесовъд“ Мартин Георгиев 0953/89127 georgiev.m@berkovitsa.com

ОТДЕЛ „ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“

Гл. експ. ЕФПП Мая Горанова 0953/89145 goranova.m@berkovitsa.com

Гл. експ. ЕФПП Паулина Харалампиева 0953/89145 haralampieva.p@berkovitsa.com

Мл. експ. Европейски проекти“ Илияна Пенчева 0953/89145 pencheva.i@berkovitsa.com

Гл. експ. „Обществени поръчки“ Мария Винарова 0953/89120 vinarova.m@berkovitsa.com

Мл. експ. „Изготвяне на проекти“ Ива Иванова 0953/ 89145 ivanova.i@berkovitsa.com

Гл. експ. „Здравеопазване, малцинствени групи, СС“ Юлия Евгениева 0953/89101 evgenieva.yu@berkovitsa.com

ОТДЕЛ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ТУРИЗЪМ И МКБППМН“

Гл. спец. „Разпореждане с общ. собственост и общ. пазари“ Румяна Попова 0953/114 popova.r@berkovitsa.com

Гл. спец. „Общинска собственост“ Ирина Найденова 0953/89102 naidenova.i@berkovitsa.com

Мл. експ. „Управление на общинската собственост и зем. земи“ Тодорка Комарска 0953/89102 komarska.t@berkovitsa.com

Секретар „МКБППМН“ Димитринка Йоцова 0953/89128 yotsova.d@berkovitsa.com

ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ И ХУМАНИТЕРНИ ДЕЙНОСТИ“

Сп. „Спорт и младежки дейности“ Илиян Иванов 0953/89144 ivanov.i@berkovitsa.com

Ст. експ. „Здравеоп., социални и хуманитарни дейности“ Галя Георгиева 0953/89119 georgieva.galya@berkovitsa.com

СОЦИАЛНА УСЛУГА „АСИСТЕНСКА ПОДКРЕПА“

Социален работник Снежана Гогова 0953/89119 gogova.s@berkovitsa.com

Социален работник Галя Димитрова Николова 0953/89119 nikolova.g@berkovitsa.com

Счетоводител Йорданка Поплалова 0953/89119 poplalova.y@berkovitsa.com

Специалист „Поддържане архив и архивиране на документи“ Тереза Трендафилова 0953/89114 trendafilova.t@berkovitsa.com

Специалист „Отбранително мобилизационна подготовка“ Георги Цинцарски 0953/89105 tsintsarski.g@berkovitsa.com

    
    

Община Берковица
град Берковица
площад “Йордан Радичков” 4
Телефон за контакт и информация:
0953/88927
факс: 0953/88405
e-mail: ob@berkovitsa.com
РАБОТНО ВРЕМЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА
от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.00 часа, без събота и неделя

  * Име

  * E-Mail

  Тема

  * Вашия коментар

  Антиспам код
  captcha

  Въведете кода