Актуални Новини, Новини

OБЩИНА БЕРКОВИЦА КАНДИДАТСТВА ПО ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА В ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА – БЕРКОВИЦА

Дом за стари хора - Берковица

На 19.04.2023 г., Община Берковица подаде проектно предложение „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на „Дом за стари хора”, гр. Берковица“ с бенефициент Община Берковица. Проектът е подаден по Компонент „Социално включване“, инвестиция „Модернизиране на дългосрочната грижа“, процедура чрез директно предоставяне на конкретни крайни получатели – BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“ от Националния план за възстановяване и устойчивост. Целта на процедурата е всички съществуващи домове за стари хора да се приведат в пълно съответствие с изискванията на стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст по отношение на специализираната среда за предоставянето на услугата. Съгласно Закона за социалните услуги, всички домове за стари хора следва да се реформират в съответствие със стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги, в срок до 01.01.2025 г.
Целта на проекта е съществуващият Дом за стари хора, гр. Берковица да се реформира и приведе в пълно съответствие с изискванията на стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст по отношение на специализираната среда за предоставянето на услугата, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги. Общата стойност на проекта е над 7 600 000 лева.