Актуални Новини, Новини

OФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПЪРВА КОПКА ПО ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В Ж.К. „ЗАРЯНИЦА“ В БЕРКОВИЦА

кмета-Димитранка Каменова на първа копка в ж. к. "Заряница"

На 31 август 2022 г. от 13:00 часа пред многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Берковица, ж.к. „Заряница“ бл. 15, бл. 16 и бл. 17 се проведе официална церемония „Първа копка“ за обявяване ефективния старт на проект № BG16RFOP001-2.003-0043 „Повишаване енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица – етап 4“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН № BG16RFOP001-2.003-0043-C02 и № РД-02-37-80/09.09.2020 г. на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по процедура на подбор BG16RFOP001-2.003 “Енергийна ефективност в периферните райони-3”, финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.
Общата стойност на проекта е 1 499 850,27 лева финансирани със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., от които от ЕФРР сума в размер: 1 274 872,74 лева и Национално финансиране сума в размер: 224 977,53 лева.
Проектът стартира на 09.09.2020 г. и се предвижда да приключи на 22.05.2023 г.
Главната цел на проекта е чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда в подкрепа на балансираното и устойчивото развитие на община Берковица и в град Берковица, като опорен център от 4-то ниво на националната полицентрична система.
Проекта е насочен към повишаване на енергийната ефективност на три жилищни сгради на територията на град Берковица, чрез осъществяване на енергоспестяващи мерки. Едната многофамилна жилищна сграда е с административен адрес: гр. Берковица, ул. Христо Ботев № 3, бл. “Звезда”, УПИ I, кв. 65 по плана на гр. Берковица. Другата многофамилна жилищна сграда е с административен адрес гр. Берковица, ж.к. “Заряница”, бл. 31, бл. 32 и бл. 33, УПИ I, кв. 1 по плана на гр. Берковица. Третата многофамилна жилищна сграда е с административен адрес гр. Берковица, ж.к. “Заряница”, бл. 15, бл. 16 и бл. 17, УПИ I, кв. 6 по плана на гр. Берковица.
На официалната церемония присъстваха Кмета на Община Берковица Димитранка Каменова, заместник-кметовете на Община Берковица г-жа Гергана Антонова и г-н Атанас Георгиев, председателите на сдруженията на собствениците на многофамилните жилищни сгради, представители на фирмите изпълнители на СМР на обектите, представители на общинската администрация, представители на медии, екипа за управление на проекта и граждани.
Отец Евгени отслужи тържествен водосвет. Кметът Димитранка Каменова и Александър Благоев – представител на фирма ОБЕДИНЕНИЕ “СТРОЙ ПРОЕКТ-БЕРКОВИЦА”, която е изпълнител на дейностите по строително-монтажни работи на обектите в ж.к. „Заряница“ бл. 31, бл. 32 и бл. 33 и бл. 15, бл. 16 и бл. 17 положиха символичното начало на строително-монтажните работи, като залепиха лист топлоизолация върху фасадата на бл. 15 в ж.к. „Заряница“, гр. Берковица.

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради в гр. Берковица – етап 4”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.