Наредби

Наредби в Община Берковица

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

НАРЕДБА за издаване на карти за паркиране на превозни средства управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Берковица – приета с реш. 1553/прот. 74 от 24.08.2023 г.

Приложение 1;
Приложение 2.

Архив

 

НАРЕДБА за специфични изисквания към облика на градските пространства, сгради и архитектурните ансамбли на територията на град Берковица – приета с реш. 1386/прот.68 от 24.03.23г.

Приложение 1;
Приложение 2;
Приложение 3;
Приложение 4;
Приложение 5;
Приложение 6.

Архив

 

НАРЕДБА за условията и реда за провеждане на конкурс за избор на членове на органите за управление и контрол на публични предприятия на община Берковица – изменена и допълнена с Решение 7566 от 10.07.23 г. на ВАС

Архив

Наредба за условията и реда за провеждане на конкурс за избор на членове на органите за управление и контрол на публични предприятия на Община Берковица – приета с реш. 1126/ прот. 53 от 29.07.2022 г.

СИСТЕМА за приемане на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Община Берковица – приета с реш.575/прот.28 от 26.02.2021г.

НАРЕДБА за  определяне на местни такси, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи от общинския поземлен фонд – приета с реш. 344/прот.15 от 26.10.2012г.

Архив

 

НАРЕДБА за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имуществоизменена и допълнена  с реш. 1309/прот. 62 от 22.12.2022г.

Архив

НАРЕДБА за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – реш. 1052/прот. 50 от 27.05.2022 г.

НАРЕДБА за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – реш. 122/прот. 6 от 31.01.2020 г.

НАРЕДБА за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – реш. 1374/прот. 68 от 28.09.2018 г.

НАРЕДБА за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – реш. 1079/прот. 57 от 26.01.2018 г.

НАРЕДБА за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – реш. 1002/прот. 54 от 24.11.2017 г.

НАРЕДБА за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – реш. 823/прот. 47 от 26.05.2017 г.

НАРЕДБА за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – реш. 718/прот. 33 от 27.09.2013 г.

НАРЕДБА за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – реш. 527/прот. 22 от 12.04.2013 г.

НАРЕДБА за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – реш. 386/прот. 16 от 22.11.2012 г.

НАРЕДБА за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – реш. 292/прот. 12 от 24.08.2012 г.

НАРЕДБА за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – реш. 120/прот. 5 от 17.02.2012 г.

НАРЕДБА за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – реш. 505/прот. 27 от 26.06.2009 г.

НАРЕДБА за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – реш. 480/прот. 26 от 29.05.2009 г.

НАРЕДБА за принудителното изпълнение на заповеди за премахване, поправяне, заздравяване и хигиенизиране на строежи или части от тях от администрацията на Община Берковица – приета с реш. 467/прот. 19 от 22.02.2013г.

Архив

 

НАРЕДБА за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд – изм. и доп. с реш. 469/прот. 19 от 22.02.2013г.

Архив

НАРЕДБА за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд – реш. 980/прот. 52 от 18.02.2011 г.

НАРЕДБА за рекламната и информационна дейност в община Берковица – изм. и доп. с реш. 861/прот. 48 от 30.06.2017г.

Архив

НАРЕДБА  за рекламата и информационна дейност в община Берковица – реш. 481/прот. 26 от 09.05.2009 г.

НАРЕДБА за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища – изм. и доп. с реш. 1127/прот. 53 от 29.07.2022г.

Архив

НАРЕДБА за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища – реш. 1597/прот. 78 от 25.04.2019 г.

НАРЕДБА за усложията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища – реш. 989/прот. 53 от 25.03.2011 г.

НАРЕДБА за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участие в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Берковица – актуализирана с Решение № 1563 от Протокол № 75/13.09.2023 г.

Архив

НАРЕДБА за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участие в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Берковица – реш. 1128/прот. 53 от 29.07.2022 г.

НАРЕДБА за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участие в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Берковица – реш. 445/прот. 22 от 30.10.2020 г.

НАРЕДБА за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на Община Берковицаактуализирана с Решение № 1564 от Протокол № 75/13.09.2023 г.

Приложение 1

-Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

-Приложение 8

Архив

НАРЕДБА за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на Община Берковица – реш. 1552/прот. 74 от 24.08.2023 г.

НАРЕДБА за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на Община Берковица – реш. 1057 и 1054/прот. 50 от 27.05.2022 г.

НАРЕДБА за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на Община Берковица – реш. 908/прот. 43 от 17.12.2021 г.

НАРЕДБА за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на Община Берковица – реш. 670/прот. 32 от 28.05.2021 г.

НАРЕДБА за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на Община Берковица – реш. 421/прот. 21 от 08.10.2020 г.

НАРЕДБА за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на Община Берковица – реш. 1826/прот. 84 от 27.09.2019 г.

НАРЕДБА за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на Община Берковица – реш. 1055/прот. 56 от 22.12.2017 г.

НАРЕДБА за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на Община Берковица – реш. 393/прот. 28 от 24.06.2016 г.

НАРЕДБА за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на Община Берковица – реш. 74/прот. 5 от 18.12.2015 г.

НАРЕДБА за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на Община Берковица – реш. 758/прот. 34 от 31.10.2013 г.   

НАРЕДБА за придобиване, притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци на територията на Община Берковица – изм. и доп. с реш. 1268/прот. 64 от 29.06.2018г.

Архив

НАРЕДБА за придобиване, притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци на територията на Община Берковица – реш. 863/прот. 48 от 30.06.2017 г.

НАРЕДБА за пожарна безопасност и защита на населението на територията на община Берковица – изм. и доп. с реш. 466/прот. 23 от 27.11.20г.

Архив

НАРЕДБА за пожарна безопасност и защита на населението на територията на Община Берковица – реш. 73/прот. 4 от 20.01.2012 г.

НАРЕДБА за управление на общинските пътища – изменена и допълнена  с реш. 1058/прот. 50 от 27.05.22г.

Архив

НАРЕДБА за управление на общинските пътища – реш. 350/прот. 17 от 31.07.2020 г.

НАРЕДБА за управление на общинските пътища – реш. 826/прот. 47 от 26.05.2017 г.

НАРЕДБА за управление на общинските пътища – реш. 253/прот. 13 от 05.09.2008 г.

НАРЕДБА за управление на общинските пътища – реш. 192/прот. 11 от 11.06.2004 г.

НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци на територията на община Берковица – изм. и доп. с реш. 1055/прот. 50 от 27.05.2022г.

Архив

НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци на територията на община Берковица – реш. 499/ прот. 25 от 18.12.2020 г.

НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци на територията на община Берковица – реш. 72/прот. 4 от 20.12.2019 г.

НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци на територията на община Берковица – реш. 1600/прот. 78 от 25.04.2019 г.

НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци на територията на община Берковица – реш. 1502/прот. 74 от 25.01.2019 г.

НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци на територията на община Берковица – реш. 686/прот. 41 от 27.01.2017 г.

НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци на територията на община Берковица – реш. 499/прот. 34 от 30.09.2016 г.

НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци на територията на община Берковица – реш. 160/прот. 11 от 29.01.2016 г.

НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци на територията на община Берковица – реш. 1038/прот. 43 от 30.05.2014 г.

НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци на територията на община Берковица – реш. 821/прот. 36 от 18.12.2013 г.

НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци на територията на община Берковица – реш. 536/прот. 22 от 12.04.2013 г.

НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци на територията на община Берковица – реш. 946/прот. 51 от 28.01.2011 г.

НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци на територията на община Берковица – реш. 4/прот. 47 от 18.01.2008 г.

НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Берковица – изм. и доп. с реш. 1310/прот. 62 от 22.12.22 г.

Архив

НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Берковица – реш. 1275/прот. 60 от 25.11.2022 г.

НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Берковица – реш. 1059/прот. 50 от 27.05.2022 г.

НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Берковица – реш. 973/прот. 46 от 25.02.2022 г.

НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Берковица – реш. 763/прот. 34 от 30.07.2021 г.

НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Берковица – реш. 671/прот. 32 от 28.05.2021 г.

НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Берковица – реш. 532/прот. 26 от 29.01.2021 г.

НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Берковица – реш. 1779/прот. 83 от 30.08.2019 г.

НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Берковица – реш. 1507/прот. 75 от 28.02.2019 г.

Наредба за ред и условия за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Берковица – изм и доп. с реш. 458/прот. 31 от 02.09.2016 г.

Архив

НАРЕДБА за ред и условия за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Берковица – реш. 387/прот. 16 от 22.11.2012 г.

*

НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Берковицаизм. и доп. с реш. 143/прот. 8 от 29.03.2024 г.

Приложение 1;
Приложение 2;
Приложение 3.

Архив

НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Берковица изм. и доп. с реш. 1825/прот. 84 от 27.09.2019 г.

НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Берковица реш. 1710/прот. 82 от 26.07.2019 г.

НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Берковица реш. 1231/прот. 50 от 21.11.2014 г.

НАРЕДБА за изграждане и адаптиране на достъпна среда в гр. Берковица – приета с реш. 576/прот. 30 от 25.09.2009 г.

Архив

 

НАРЕДБА за условията и реда за провеждане обществено обсъждане на проекти, които ще се финансират чрез дългосрочен дълг
 – приета с реш. 434/прот. 23 от 27.03.2009 г.

Архив

 

НАРЕДБА за символиката и отличията на Община Берковица – реш. 719/прот. 33 от 27.09.2013 г.

Архив

НАРЕДБА за символиката и отличията на Община Берковица – реш. 681/прот. 28 от 09.08.2013 г.

НАРЕДБА за символиката и отличията на Община Берковица – реш. 779/прот. 38 от 28.05.2010 г.

НАРЕДБА за управлението и поддържането на гробищните паркове, погребването и пренасянето на покойници на територията на Община Берковица – реш. 1316/прот. 54 от 26.03.2015 г.

Архив

НАРЕДБА за управлението и поддържането на гробищните паркове, погребването и пренасянето на покойници на територията на Община Берковица – реш. 445/прот. 18 от 25.01.2013 г.

НАРЕДБА за управлението и поддържането на гробищните паркове, погребването и пренасянето на покойници на територията на Община Берковица – реш. 117/прот. 5 от 17.02.2012 г.

НАРЕДБА за управление на горските територии собственост на община Берковица – приета с реш. 503/прот. 20 от 20.03.2013 г.

Архив

 

Тарифа за таксите за правото за водовземане от находища на минерални води – изключителна държавна собственост, представени безвъзмездно за управление и ползване на Община Берковица и таксите за издаване на разрешителни за водовземане от същите – приета с реш. 750/прот. 34 от 31.10.2013 г.

Архив

 

НАРЕДБА за насърчаване на инвестициите с общинско значение за Община Берковица и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В – приета с реш. 294/прот. 21 от 22.04.2016 г.

Архив

 

НАРЕДБА за реда и начина за добиване и ползване на дървесина извън горски територии в Община Берковицаизменена и допълнена  с реш. 828/прот. 47 от 26.05.2017 г.

Архив

НАРЕДБА за реда и начина за добиване и ползване на дървесина извън горски територии в Община Берковицареш. 498/прот. 34 от 30.09.2016 г.

НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общински детски градини на територията на Община Берковица – реш. 553/прот. 35 от 28.10.2016 г.

Архив

НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общински детски градини на територията на Община Берковица- реш. 497/прот. 34 от 30.09.2016 г.

НАРЕДБА на Община Берковица за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие – приета с реш. 496/прот. 34 от 30.09.2016 г.

Архив

 

НАРЕДБА за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Берковица – приета с реш. 412/прот. 20 от 25.09.2020 г.

Архив

 

НАРЕДБА за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Берковица – приета с реш. 851/прот. 48 от 30.06.2017г.

Архив

 

НАРЕДБА за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Берковица – на основание чл. 62, ал. 10 от ЗУТ – приета с реш. 862/прот. 48 от 30.06.2017г.

Архив

 

НАРЕДБА за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Берковицаприета с реш. 351/прот. 17 от 31.07.2020 г.

Архив

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА/КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ И ФИНАНСОВ ПОСРЕДНИК – приета с реш. 1230/прот. 58 от 28.10.22 г.

Архив на отменени наредби

(отменена) НАРЕДБА за принудителното изпълнение на заповеди за премахване, поправяне, заздравяване и хигиенизиране на строежи или части от тях от администрацията на Община Берковица

(отменена)НАРЕДБА за организация и управление на гробищните паркове в гр. Берковица и кметствата на община Берковица

(отменена) НАРЕДБА за реда за учредяване на търговски дружества и за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества – отм. с реш. 445/прот.22 от 30.10.20г.

(отменена) НАРЕДБА за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на община Берковица

(отменена) НАРЕДБА за регистрация, стопанисване и контрол на кучета на територията на община Берковица – отменена с реш. 863/прот. 48 от 30.06.2017г.

(отменена) НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Берковица – отменена с реш. 1507/прот. 75 от 28.02.2019 г.

(отменена) НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Берковица

(отменена)  НАРЕДБА за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

(отменена) НАРЕДБА за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Берковица – отменена с решение 862/прот. 48.06.2017г.

(отменена) НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Берковица

(отменена) НАРЕДБА за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Берковица – отменена с реш. 851/прот. 48 от 30.06.2017г.

(отменена) НАРЕДБА за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Берковица – отменена с реш. 126/прот. 7 от 28.02.2020 г.