Наредби

Наредби в Община Берковица

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
СИСТЕМА за приемане на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Община Берковица – приета с реш.575/прот.28 от 26.02.2021г.НАРЕДБА за  определяне на местни такси, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи от общинския поземлен фонд – приета с реш. 344/прот.15 от 26.10.2012г.

НАРЕДБА за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имуществоизменена и допълнена  с реш. 1052/прот. 50 от 27.05.2022г.

(отменена) НАРЕДБА за принудителното изпълнение на заповеди за премахване, поправяне, заздравяване и хигиенизиране на строежи или части от тях от администрацията на Община Берковица

НАРЕДБА за принудителното изпълнение на заповеди за премахване, поправяне, заздравяване и хигиенизиране на строежи или части от тях от администрацията на Община Берковица – приета с реш. 467/прот. 19 от 22.02.2013г.

Наредба за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд – изм. и доп. с реш. 469/прот. 19 от 22.02.2013г.

НАРЕДБА за рекламната и информационна дейност в община Берковица – изм. и доп. с реш. 861/прот. 48 от 30.06.2017г.

(отменена)НАРЕДБА за организация и управление на гробищните паркове в гр. Берковица и кметствата на община Берковица

НАРЕДБА за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища – изм. и доп. с реш. 1597/прот. 78 от 25.04.2019г., публикув. на 09.05.2019г.

(отменена) НАРЕДБА за реда за учредяване на търговски дружества и за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества – отм. с реш. 445/прот.22 от 30.10.20г.

НАРЕДБА за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участие в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Берковица – приета с реш. 445/прот. 22 от 30.10.20 г.

(отменена) НАРЕДБА за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на община Берковица

НАРЕДБА за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на Община Берковицаизм. и доп. с реш. 1057/прот. 50 от 27.05.2022г.

Приложение 1

-Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

-Приложение 8

(отменена) НАРЕДБА за регистрация, стопанисване и контрол на кучета на територията на община Берковица – отменена с реш. 863/прот. 48 от 30.06.2017г.

НАРЕДБА за придобиване, притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци на територията на Община Берковица – изм. и доп. с реш. 1268/прот. 64 от 29.06.2018г.

НАРЕДБА за пожарна безопасност и защита на населението на територията на община Берковица – изм. и доп. с реш. 466/прот. 23 от 27.11.20г.

НАРЕДБА за управление на общинските пътища – изменена и допълнена  с реш. 1058/прот. 50 от 27.05.22г.

НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци на територията на община Берковица – изм. и доп. с реш. 1055/прот. 50 от 27.05.2022г.

(отменена) НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Берковица – отменена с реш. 1507/прот. 75 от 28.02.2019 г.

НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Берковица – изм. и доп. с реш. 1059/прот. 50 от 27.05.2022 г.

(отменена) НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Берковица

(отменена)  НАРЕДБА за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

Наредба за ред и условия за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Берковица

(отменена) НАРЕДБА за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Берковица – отменена с решение 862/прот. 48.06.2017г.

(отменена) НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Берковица

НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Берковица изм. и доп. с реш. 1825/прот. 84 от 27.09.2019г.

НАРЕДБА за изграждане и адаптиране на достъпна среда в гр. Берковица

НАРЕДБА за условията и реда за провеждане обществено обсъждане на проекти , които ще се финансират чрез дългосрочен дълг

НАРЕДБА за символиката и отличията на Община Берковица

НАРЕДБА за управлението и поддържането на гробищните паркове, погребването и пренасянето на покойници на територията на Община Берковица

НАРЕДБА за управление на горските територии собственост на община Берковица

(отменена) НАРЕДБА за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Берковица – отменена с реш. 851/прот. 48 от 30.06.2017г.

(отменена) НАРЕДБА за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Берковица – отменена с реш. 126/прот. 7 от 28.02.2020 г.

Тарифа за таксите за правото за водовземане от находища на минерални води – изключителна държавна собственост, представени безвъзмездно за управление и ползване на Община Берковица и таксите за издаване на разрешителни за водовземане от същите

НАРЕДБА за насърчаване на инвестициите с общинско значение за Община Берковица и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В

НАРЕДБА за реда и начина задобиване и ползване на дървесина извън горски територии в Община Берковицаизменена и допълнена  с реш. 828/прот. 47 от 26.05.17г.

НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общински детски градини на територията на Община Берковица

НАРЕДБА на Община Берковица за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие

НАРЕДБА за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Берковица –  приета с реш. 412/прот.20 от 25.09.20 г.

НАРЕДБА за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Берковица – приета с реш.851/прот. 48 от 30.06.2017г.

НАРЕДБА за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Берковица – на основание чл. 62, ал. 10 от ЗУТ – приета с реш. 862/прот. 48 от 30.06.2017г.

НАРЕДБА за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Берковицаприета с реш. 351/протокол 17 от 31.07.20 г. в сила от 08.08.2020 г.