АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И АКТОСЪСТАВЯНЕ

1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес 1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал 2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояни...

Continue reading

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НОТАРИАЛНА ДЕЙНОСТ

2015 Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване 2072 Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа 2094 Нотариал...

Continue reading

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси 2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък 2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни...

Continue reading

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ “КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО”

2097 Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура 2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е...

Continue reading

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ “КАДАСТЪР”

2099 Справки (устни и писмени) от кадастъра 2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър 2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

Continue reading

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ “ЗЕЛЕНА СИСТЕМА”

1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар 2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение 2046 Експертна оценка н...

Continue reading

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ УСТРОИСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти; 1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа; 1991 Издаване на уд...

Continue reading

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот; 2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти;

Continue reading

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ “ТЪРГОВИЯ, ТУРИЗЪМ И ТРАНСПОРТ

2008 Промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър по искане на вписаното лице; 2009 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него;

Continue reading

Център за административно обслужване на гражданите

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Адрес: Берковица, пл. "Йордан Радичков" 4, п. код: 3500 ЕИК: 000320559 МОЛ: Радослав Найденов e-mail: ob@berkovitsa.com телефон за връзка на Центъра за административно обслужване на гражданите: 0953/89151 и 0953/89152 ВАЖНИ!!! В УСЛУГА НА ГРАЖДАНИ И БИЗНЕС! Уважаеми съграждани, Във връзка с подобряване на адм...

Continue reading