ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ – ГР. БЕРКОВИЦА”

На 27 септември 2023 г., от 11:00 часа, в административната сграда на Община Берковица, намираща се на адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4 – Заседателна зала, се състоя заключителна пресконференция по проект BG05M9OP001-2.019-0019 „Дневен център за деца и мл...

Continue reading

Лого Община Берковица

КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ В „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ – ГР.БЕРКОВИЦА”

След извършен подбор за 1 свободна позиция - длъжност „Медицинска сестра“ в „Дневен център за деца и младежи с увреждания - гр. Берковица”, проект №BG05M9OP001-2.019-0019, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Продължаваща подкрепа за деинс...

Continue reading

Лого Община Берковица

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ В „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ – ГР. БЕРКОВИЦА”

Въз основа на представените документи Комисията, назначена със Заповед № РД-15-351/07.06.2023 г. на кмета на Община Берковица, по проект №BG05M9OP001-2.019-0019 „Дневен център за деца и младежи с увреждания - гр. Берковица”, процедура за директно предоставяне на безвъзм...

Continue reading

Лого Община Берковица

ОБЯВА

Община Берковица, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-2.019-0019 „Дневен център за деца и младежи с увреждания - гр. Берковица" по процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите - ЕТАП 2 - предоставяне ...

Continue reading