Лого Община Берковица

СЪОБЩЕНИЯ

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водитеУВЕДОМЛЕНИЕ по чл. 120, ал. 6 от Закона за горите ОТНОСНО ИЗДАВАНЕ НА ПОЗВОЛИТЕЛНО ЗА НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ - ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ПЛОДОВЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦАСЪОБЩЕНИЕ по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водитеСЪОБЩЕНИЕ по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

Continue reading

Лого Община Берковица

ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение за „Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа на с.Песочница – връзка с трасе „Среченска бара” в поземлен имот с идентификатор 55930.13.70 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Песочница, община Берковица“ с възложител „ВиК - Берковица” ЕООД - публикувано на 14.06.20...

Continue reading