АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот; 2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти;

Continue reading