ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

На основание чл. 44, ал. 2  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 2   и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 45,  т. 2 и чл. 46 ал. 1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  и Заповед № РД-15-316/...

Continue reading

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот; 2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти;

Continue reading

Лого Община Берковица

Общинска собственост

Регистър за разпоредителни сделки с имоти общинска собственост Регистър актове общинска собственост СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2022 – 2023 г. – приета с реш. 930/прот. 45 от 28.01.22г. ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ през 2023 година – приета с реш. 132...

Continue reading