Лого Община Берковица

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 45, т. 2 и чл. 46 ал. 1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № РД-15-155/28.02...

Continue reading

Лого Община Берковица

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 45, т. 2 и чл. 46 ал. 1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № РД-15-611/05.09.2023 г...

Continue reading