ЕДИНАДЕСЕТИ КОНКУРС „ЛЕТЕНЕ ПО РАДИЧКОВ“ ЗА ЕСЕ И ИЛЮСТРАЦИЯ

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА, РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – МОНТАНА, ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „Д-Р ИВАН ПАНОВ”- ГР. БЕРКОВИЦА, ИЗДАТЕЛСКА ГРУПА „КЛЕТ” БЪЛГАРИЯ, СДРУЖЕНИЕ „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО” И БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО-БЕРКОВИЦА ОРГАНИЗИРАТ ЕДИНАДЕСЕТИ КОНКУРС „ЛЕТЕНЕ ПО РАДИЧКОВ” ЗА ЕСЕ И ИЛЮС...

Continue reading

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ БЕРКОВИЦА“ ЕООД

Конкурс за избор на Управител на“ ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ - БЕРКОВИЦА“ ЕООД при следните условия:I. Общински съвет – Берковица открива процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ БЕРКОВИЦА“ ЕООД.

Continue reading

Лого Община Берковица

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА  ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО „БЕРКОВИЦА – ВЪРШЕЦ ЕКО“ ООД

На основание чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия, в изпълнение на Решение № 68 от Протокол № 5 /26.01.2024г. на Общински съвет – Берковица, Решение № 69 от Протокол № 4/12.02.2024 г. на Общински съвет – Вършец и решение на общото събрание на търговското дружество „БЕРКОВИЦА – ВЪРШЕ...

Continue reading

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – МОНТАНА

Във връзка с овакантена позиция за длъжността Управител в Областен информационен център (ОИЦ) – Монтана и съгласно указанията за подбор на персонал от Процедурния наръчник за работа на Мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на средствата от ЕС в България община Монтана обявява конкурс за ...

Continue reading

Лого Община Берковица

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „В и К – БЕРКОВИЦА“ ЕООД

Конкурс за избор на Управител на“ В и К -БЕРКОВИЦА“ ЕООД при следните условия:I. Общински съвет – Берковица открива процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „ВиК – БЕРКОВИЦА “ ЕООД.

Continue reading

Лого Община Берковица

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЕКРЕТАР НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ” В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЯВЯВАМ КОНКУРСза длъжността „Секретар на местната комисия за борба с противообщественипрояви на малолетни и непълнолетни" в Дирекция „Специализиранаадминистрация", Отдел "Общинска собственост, туризъм и МКБППМН"определена за заемане по служебно правоотношение

Continue reading

Лого - Община Берковица

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ БЕРКОВИЦА“ ЕООД

Конкурс за избор на Управител на“ ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ БЕРКОВИЦА“ ЕООД при следните условия:I. Общински съвет – Берковица открива процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ БЕРКОВИЦА“ ЕООД.

Continue reading

Лого - Община Берковица

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „В и К – БЕРКОВИЦА“ ЕООД

Конкурс за избор на Управител на“ В и К -БЕРКОВИЦА“ ЕООД при следните условия:I. Общински съвет – Берковица открива процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „ВиК - БЕРКОВИЦА “ ЕООД.

Continue reading