ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 38, ал. 1-4, чл. 45, т. 7 и чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 113 от Протокол № 6/19.02.2024 г. на Общински съвет-Берк...

Continue reading

Лого Община Берковица

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 45, т. 2 и чл. 46 ал. 1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № РД-15-155/28.02...

Continue reading

Лого Община Берковица

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решения №№ 1540, 1541, 1542, 1543 от Протокол ...

Continue reading

Лого Община Берковица

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 45, т. 2 и чл. 46 ал. 1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № РД-15-611/05.09.2023 г...

Continue reading

Лого Община Берковица

ОБЯВА ЗА ДЛЪЖНОСТ “ПСИХОЛОГ” В ЦНСТДБУ

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ ГР. БЕРКОВИЦА УЛ. „АШИКЛАР“ №7 ОБЯВЯВАНа основание Заповед на Директора на „Център за настаняване от семе...

Continue reading

Лого Община Берковица

ОБЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 24, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 1 и чл. 26а от Наредбата за реда и начина за добиване и ползване на дървесина извън горски територии в Община Берковица...

Continue reading

Лого Община Берковица

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО в ЦОП кв. “Раковица”

Обява за свободно работно място за длъжността „Социален работник” – 1 щатна бройка в ЦОП кв. Раковица, гр. Берковица. ЦОП кв. Раковица, гр. Берковица обявява свободно работно място за длъжността „Социален работник” – 1 щ.бр. Минималните...

Continue reading

Лого Община Берковица

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решения №№ 1326, 1327 от Протокол № 64/27.01.2023 г. на Общински ...

Continue reading

Лого Община Берковица

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 45, т. 1, т. 2 и чл. 46 ал. 1, 2, 3 и 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущ...

Continue reading