Лого Община Берковица

ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ПОКАНА Заключителна пресконференция по проект №BG05M9OP001-2.019-0019 „Дневен център за деца и младежи с увреждания - гр. Берковица” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Continue reading