Лого Община Берковица

ПОКАНА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТИ

Във връзка с изпълнение на проект № BG16RFOP001-2.003-0042 „Повишаване енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица - етап 3“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН № BG16RFOP001-2.003-0042-C04 и № РД-02-37-79/09.09.202...

Continue reading