ОБЯВА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 19.2-7.6

Обява за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.720 „МИГ-Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството - наследството ни обединява“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ - Берковица ...

Continue reading

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 19.2-4.2

Обява за прием на проектни предложенияпо мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“към Стратегията за ВОМР на „МИГ - Берковица и Годеч“,финансирана по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Continue reading