ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 38, ал. 1-4, чл. 45, т. 7 и чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 113 от Протокол № 6/19.02.2024 г. на Общински съвет-Берк...

Continue reading