ИНТЕНЗИВНА РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ В ДГ „ЗВЪНЧЕ“ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-5.001-0001 „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“

На 14.11.2023 г. в къща-музей „Иван Вазов” се проведе форма за интензивна работа с родителите „Включване на родителите в процеса по организация и провеждане на празници, събития, работилници и др.“ Тема: Посещение на Къща-музей „Иван Вазов” с деца и родители и запознаване с живота и творчеството на поета. Дейнос...

Continue reading

Лого Община Берковица

Проекти

ПРОЕКТ „Достъпна и качествена образователна среда за всяко дете ” – 15.09.2021година/30.06.2022 година;ПРОЕКТ „Равен достъп до качествена образователна среда за всяко дете“ - 11.10.2022 година - 30.06.2023 година.

Continue reading