Дом за стари хора - Берковица

OБЩИНА БЕРКОВИЦА КАНДИДАТСТВА ПО ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА В ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА – БЕРКОВИЦА

На 19.04.2023 г., Община Берковица подаде проектно предложение „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на „Дом за стари хора”, гр. Берковица“ с бенефициент Община Берковица. Проектът е подаден по Компонент „Социално включване“, инвестиция „Модернизиране на дъ...

Continue reading

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.726 „МИГ-БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ“ – МЯРКА 19.2-8.6

Обява за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.726 „МИГ- Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” към Стратегията за ВОМР на „МИГ - Берковица и Годеч“, финансирана по Програ...

Continue reading