ЗАПОЧВА АКЦИЯ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ИЗОСТАВЕНИ АВТОМОБИЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Комисия от експерти, назначена със заповед на кмета Радослав Найденов, започва проверка за излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), паркирани или изоставени на терени общинска собственост. След установяване на собствениците и съставяне на констативни пр...

Continue reading

Лого Община Берковица

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕНа основание чл. 5 от Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор във връзка с чл. 18 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор ОБЯВЯВАПРОВЕ...

Continue reading

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.726 „МИГ-БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ“ – МЯРКА 19.2-8.6

Обява за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.726 „МИГ- Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” към Стратегията за ВОМР на „МИГ - Берковица и Годеч“, финансирана по Програ...

Continue reading