ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ В БЕРКОВИЦА

На 25 септември 2023 година, се състоя официална церемония за откриване на обект по проект № BG16M1OP002-2.005-0008 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в общините Берковица и Вършец“. Проектът е фи...

Continue reading

Лого Община Берковица

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТ

Относно: Участие в официална церемония „Откриване“ на проект № BG16M1OP002-2.005-0008 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в общините Берковица и Вършец“, финансиран по процедура № BG16M1OP002-2.005...

Continue reading

Контейнери за текстил в Берковица

ПОСТАВЕНИ СА ПЪРВИТЕ ДВА КОНТЕЙНЕРА ЗА ТЕКСТИЛ В ГРАДА

Два контейнера за разделно събиране на стари дрехи и обувки са поставени вече в Берковица. Контейнерите се намират в парк „Св. Георги Победоносец“ (Пашината), срещу трафопоста. В тях ще могат да бъдат изхвърлени стари дрехи, обувки и различен текстил. Старите текстилни отпадъци е препоръчително да са чисти и нео...

Continue reading

екопак контейнери

ГРАФИК ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

График за обслужване на контейнери за разделно събиране на отпадъци по договор между „ЕВРО ИМПЕКС“ ЕООД и „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ“ АД за 2023 г. за община Берковица. В община Берковица се обслужват контейнери тип „Иглу”. В град Берковица са разположени 38 сини, 40 жълти и 40 зелени контейнери. В село Бързия 3 сини, 3 ж...

Continue reading

Лого Община Берковица

ПРОГРАМИ и РЕГИСТРИ

Годишен доклад за 2022 г. по наблюдението и контрола при прилагането на ОУП на Община Берковица, приет с Решение № 1510 от Протокол № 73/28.07.2023 г. на Общински съвет - Берковица - публикуван на 29.08.2023 г. Заповед РД 15-578 от 18.08.2023 г. - публикувана на 18.08.2023 г. Протокол преброяване на безстопанствените кучета на терито...

Continue reading