Реконструкция спортна зала

ПРЕДСТОИ РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА СПОРТНАТА ЗАЛА В БЕРКОВИЦА

Обновяването на спортната зала вече е в ход. Реализирането на обекта е от изключителна важност за града, тъй като съществуващата в момента спортна инфраструктура не отговаря на нуждите са спортуващите, нито на съвременните изисквания за провеждане на спортни дейности. На 16.06.2023 г., кметът Димитранка Каменова...

Continue reading

договор спортна зала

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ “РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА СГРАДА – СПОРТНА ЗАЛА”

На 16.06.2023 г., кметът на Община Берковица подписа договор за изпълнение на СМР след проведена обществена поръчка за обект: „Изпълнение на СМР за обект „Реконструкция и ремонт на сграда - Спортна зала намираща се в ПИ 03928.512.250.1 по КК на гр. Берковица, община Берковица”. Договорът е на обща стойност 1 468...

Continue reading