Подписване Акт образец 2

ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ СПОРТНА ЗАЛА

На 23.06.2023 г., в сградата на Общинска администрация – Берковица се подписа Акт Образец 2 за откриване на строителна площадка за изпълнение на обект: „Изпълнение на СМР за обект „Реконструкция и ремонт на сграда - Спортна зала намираща се в ПИ 03928.512.250.1 по КК на гр. Берковица, община Берковица”. Изпълнит...

Continue reading