ПРОДЪЛЖАВАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО СПОРТНО ИГРИЩЕ В Ж.К. “СТАРА ПЛАНИНА” В БЕРКОВИЦА

Продължават дейностите по изграждане на обект „Изграждане на спортна инфраструктура (спортни съоръжения и площадка за игра) в ж.к. „Стара планина“, гр. Берковица, ПИ 03928.508.444 по КК на гр. Берковица“, изпълняван в рамките на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен с М...

Continue reading

ПРИКЛЮЧИХА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ “ИЗГРАЖДАНЕ НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО СПОРТНО ИГРИЩЕ В ГР. БЕРКОВИЦА”

Приключиха строително-монтажните дейности в изпълнение на проект BG06RDNP001-7.007-0082 "Изграждане на мултифункционално спортно игрище в гр. Берковица, Община Берковица", финансиран по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0082-C04 от 09.05.2019 г., по Проце...

Continue reading