ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ МИГ-БЕРКОВИЦА, ГОДЕЧ, ДРАГОМАН

Управителният съвет на Местна инициативна група – Берковица, Годеч, Драгоман свиква редовно общо събрание на 25.06.2024 г. от 14:00 часа в Заседателна зала на общинска администрация – Годеч.

Continue reading

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МИГ – БЕРКОВИЦА, ГОДЕЧ И ДРАГОМАН

ДОЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ„MИГ-БЕРКОВИЦА, ГОДЕЧ, ДРАГОМАН” ПОКАНАзапровеждане на Общо събрание УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Управителният съвет ...

Continue reading

РЕДОВНО ГОДИШНО-ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА "ДРУЖЕСТВО НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ" И ПК "КЛИСУРА"

ПРОВЕДЕ СЕ РЕДОВНО ГОДИШНО-ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА “ДРУЖЕСТВО НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ” И ПК “КЛИСУРА” СЕЛО БЪРЗИЯ

На 16.03.2023 г. се проведе редовно годишно-отчетно събрание на "Дружество на хора с увреждания" и ПК "Клисура" село Бързия. На събранието се даде отчет за дейността на клубовете през 2022 г. и разходените финансови средства.Бориска Гълъбова запозна присъстващите с план-програмата за 2023 г., която бе единодушно...

Continue reading

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

ДОЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ„MИГ- БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,Управителният съвет на Местна инициативна група–Берковиц...

Continue reading