Лого Община Берковица

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 18А, АЛ. 10 ОТ АПК

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕРКОВИЦА СЪОБЩЕНИЕизх.Nо УОСГ-70-00-650 (4) от 25.09.2023 г.Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Беркови...

Continue reading

Лого Община Берковица

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-94-00-00-2404/7/ от 21.08.2023 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 129, ал. 2 в...

Continue reading

Лого Община Берковица

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ §4 (2) ОТ ДР НА ЗУТ

СЪОБЩЕНИЕНа основание §4 (2) от ДР на ЗУТизх.Nо УОСГ-70-00-650 от 11.08.2023 г. ДОСобствениците и носителите на ограничени вещни права на ПИ 47723.28.21 по КК И КР на с. Мездрея, общ. Берковица, местност Тутмата.

Continue reading

Лого Община Берковица

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ §4 (2) ОТ ДР НА ЗУТ

СЪОБЩЕНИЕНа основание §4 (2) от ДР на ЗУТизх.Nо УОСГ-70-00-650 от 11.08.2023 г. ДОСобствениците и носителите на ограничени вещни права на ПИ 47723.28.53 по КК И КР на с. Мездрея, общ. Берковица, местност Тутмата.

Continue reading