Лого Община Берковица

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 18А, АЛ. 10 ОТ АПК

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕРКОВИЦА СЪОБЩЕНИЕизх.Nо УОСГ-70-00-650 (4) от 25.09.2023 г.Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Беркови...

Continue reading

Лого Община Берковица

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ §4 (2) ОТ ДР НА ЗУТ

СЪОБЩЕНИЕНа основание §4 (2) от ДР на ЗУТизх.Nо УОСГ-70-00-650 от 11.08.2023 г. ДО:Собствениците и носителите на ограничени вещни права на ПИ 47723.28.64 по КК И КР на с. Мездрея, общ. Берковица, местност Тутмата.

Continue reading

Лого Община Берковица

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ §4 (2) ОТ ДР НА ЗУТ

СЪОБЩЕНИЕНа основание §4 (2) от ДР на ЗУТизх.Nо УОСГ-70-00-650 от 11.08.2023 г. ДОСобствениците и носителите на ограничени вещни права на ПИ 47723.28.53 по КК И КР на с. Мездрея, общ. Берковица, местност Тутмата.

Continue reading

Лого Община Берковица

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

НА ВНИМАНИЕТО НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРИ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЕКРЕТАР на МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТОВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ“ Уведомяваме Ви, че защитата на „Програмата за развитие на МКППМН“ за 3-годишен пе...

Continue reading