Лого Община Берковица

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

СЪОБЩЕНИЕЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА И ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТ НА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА „ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА И ПУП-ПРЗ НА ЧАСТ ОТ ПИ 03928.152.5 В М. „ГОРНАТА КОРИЯ“- ГР.БЕРКОВИЦА С ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ЗЗ ЗАПАДЕН БАЛКАН“ BG0002002 ПО ДИРЕКТИ...

Continue reading

Лого - Община Берковица

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ПАРАГРАФ 4, АЛ. 2 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА /ЗУТ/

ДО СТРУНКА ГЕОРГИЕВА, ГР. СОФИЯ, Р-Н ВЪЗРАЖДАНЕ, Ж.К. "ЗОНА - Б5", БЛ. 14, ВХ. Г, ЕТ. 14, АП. 120 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-94-00-3298 (5) от 26.10.2022 ...

Continue reading

Лого - Община Берковица

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ПАРАГРАФ 4, АЛ. 2 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА /ЗУТ/

До Бисер Аврамов ул. "Пролет" №1, гр. Берковица ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕ изх.Nо УОСГ-94-00-4394 (1...

Continue reading

Община Берковица

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ПАРАГРАФ 4, АЛ. 2 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА /ЗУТ/

До Илиян Петров, ул. "Припек", бл. 8, вх. Б, ет. 4, ап. 25, гр. Девня ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕ из...

Continue reading

Лого - Община Берковица

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ПАРАГРАФ 4, АЛ. 2 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА /ЗУТ/

ДО БОЙКА ИВАНОВА, Ж.К. МЛАДОСТ 2, БЛ. 22, ВХ. 13, ЕТ. 4, АП. 42, ГР. МОНТАНА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕ

Continue reading

Лого - Община Берковица

СЪОБЩЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК В ОБЩИНА МОНТАНА УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ НА 01 ОКТОМВРИ 2022 ГОДИНА /СЪБОТА/, В 12,00 ЧАСА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА Б...

Continue reading

Община Берковица

СЪОБЩЕНИЕ

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана, уведомява заинтересованите страни за отмяна на указания на министъра на околната среда и водите, във връзка с необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционни предложения, свързани с ползване на дървеси...

Continue reading

Лого - Община Берковица

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПЪТНОТО ПЛАТНО ОТ НЕПОЧИСТЕНА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА

Във връзка с уведомително писмо от Областно пътно управление – Монтана относно замърсяване на пътното платно с кал и отпадъци от непочистената земеделска техника и имайки предвид предстоящите есенни селскостопански дейности, Общинска администрация информира следното:-Съгласно чл. 25, ал. 2, т. 5 от Закона за път...

Continue reading