АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ УСТРОИСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти; 1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа; 1991 Издаване на уд...

Continue reading

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот; 2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти;

Continue reading

Административни услуги

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ "ЗЕЛЕНА СИСТЕМА" АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ "КАДАСТЪР" АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ "КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО" АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АКТОСЪСТАВЯНЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ "РЕКЛАМА" АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ "СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ" АДМИНИСТАРИ...

Continue reading