Лого Община Берковица

УВЕДОМЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТКА НА ПЛОЩИ СРЕЩУ КЪРЛЕЖИ, БЪЛХИ И КОМАРИ

Общинска администрация – Берковица уведомява, че на 21.05.2023 година след 22:00 часа ще бъде извършена дезинсекция срещу бълхи и комари и дезакаризация срещу кърлежи на общинските територии и тревните площи в град Берковица.Призоваваме Ви за съблюдаване на мерките за защита при обработването на площи с препарат...

Continue reading

Лого Община Берковица

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО УДЪЛЖАВАНЕ СРОКОВЕТЕ НА ИЗТЕКЛИ ЕКСПЕРТНИ РЕШЕНИЯ НА ТЕЛК/НЕЛК

С обнародваните промени в Държавен вестник, бр. 8 от 25 януари 2023 г. в Закона за изменение и допълнение на Закона за хората увреждания (ЗИД на ЗХУ) и Закона за здравето (ЗЗ) се гарантират на законово основание правата на хората с увреждания, чрез удължаване срока на изтекли експертни решения (EР) на ТЕЛК/НЕЛК ...

Continue reading

Лого - Община Берковица

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА „КОМ АГРО“ ООД

Уведомление за инвестиционно предложение на „КОМ АГРО“ ООД за „Инсталация за лиофилизационно сушене на плодове и система за захранване“ в част от сграда с идентификатор 03928.513.18.2, находяща се в поземлен имот с идентификатор 03928.513.18 по КККР на град Берковица, общ. Берковица.

Continue reading