Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания

Адрес: гр. Берковица ул. „Ашиклар” №7 E-mail: cnstberk@abv.bg Телефон за връзка: 0878335627 Директор: Димитринка Иванова 1.Профил на социалната услуга -Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска г...

Continue reading