Регистри и документи

Регистри

Лого Община Берковица

Регистър на язовирите собственост на Община Берковица

Регистър на деца с таланти

Регистър на сдруженията в община Берковица

Регистър на удостоверения за въвеждане в експлоатация

Регистър на технически паспорти

Регистър на разрешения за строеж

Регистър на одобрените ПУП

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и измененията им

Регистър за разпоредителните сделки с имоти общинска собственост

Регистър бюджет и отчети

Регистър на концесиите в община Берковица

Регистър на декларации по чл. 12 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ в Общинска администрация – Берковица

Регистър на заповедите на кмета за 2016 година

Регистър на заповедите на кмета за 2017 година

Регистър на заповедите на кмета за 2018 г.

Регистър на военните паметници на територията на Община Берковица

Регистър на обектите със статут на недвижими културни ценности на територията на Община Берковица

Регистър на културните институти в Община Берковица

Регистър на спортните клубове в Община Берковица

Регистър актове общинска собственост на Община Берковица

Регистър на отдадени под наем земеделски земи от общински поземлен фонд

Регистър на търговските дружества с общинско участие в капитала за 2023 г.

Регистър по приватизация

Регистър на домашни кучета на територията на Община Берковица

Регистър на разрешителни за водовземане

Регистър на категоризираните туристически обекти

Регистър на върнатите за ново обсъждане решение на общински съвет – Берковица за мандат 2019/2023 г.

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация

Регистър на детските градини, училища и център за подкрепа за личностното развитие

Регистър на държавен план-прием за гиназиите на територията на община Берковица за учебната 2018/2019 година

Регистър на лекарските практики

Регистър на социалните услуги

Регистър на местните поделения на вероизповеданията

Регистър на издадени разрешителни за водовземане на минерални води от община Берковица

Регистър на минималните и държавните помощи

Годишен доклад за дейността на годишния комитет на община Берковица за 2021г.