Двукратно отличената за Иновативно и Успешно Управление Община Берковица в помощ на гражданите:

Официален Уебсайт на Община Берковица

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ

РАЗДЕЛ 1

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

 

Община Берковица се ангажира да осигури достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.).

Настоящата декларация за достъпност се отнася до уебсайт с адрес: www.berkovitsa.bg

 

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание: EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

 

  1. Статус на съответствие:

Съдържанието съответства частично на изискванията на посочения стандарт, поради установени несъответствия и изключения посочени по-долу:

  1. Недостъпно съдържание

Описание и посочване на несъответствието:

възможности за избор:

Нетекстово съдържание

Изображенията, които са единствено нещо в дадена връзка, трябва да имат описателен алтернативен текст.

Изискване 1.1.1 от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Частично съответствие

 

Информация и взаимовръзки

липсва етикет на формуляр

Изискване 1.3.1 EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Частично съответствие

Заглавия и етикети

Изискване 2.4.6 от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Частично съответствие

Етикети или инструкции

Изискване 3.3.2 от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Частично съответствие

Наименование, роля, стойност

Изискване 4.1.2 от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Частично съответствие

Дата на първоначално изготвяне на декларацията:

07.12.2022г.

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията:

до 07.12.2023г.

Метод, използван за изготвяне на декларацията:

Самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта/мобилното приложение

Обратна информация и данни за контакт:

Адрес за предоставяне на обратна информация (сигнали) и предложения относно достъпността на този уебсайт

Община Берковица, „Йордан Радичков 4, гр. Берковица

kmet@berkovitsa.com 

Връзка към форма за заявление за обратна връзка

ob@berkovitsa.com 

Данни за контакт с длъжностни лица, отговарящи за достъпността и обработването на заявките.

Инж. Димитрина Генкова – ст. експ. ИТ

Email: genkova.d@berkovitsa.com

Телефон:064/89131

Процедура по прилагане

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за електронното управление (ЗЕУ), в Общинска администрация Берковица е приета следната процедура по разглеждане на сигнали:

  1. Сигнал може да подадете:

 по електронен път на електронна поща ob@berkovitsa.com,  или през портала на Държавна агенция „Електронно управление“ – Система за сигурно електронно връчване.

 на гише в Център за административно обслужване (ЦАО)-Община Берковица всеки работен  от 8.30 до 17.00 ч., гр. Берковица – 3500, пл. „Йордан Радичков“ № 4.

 чрез лицензиран пощенски оператор на посочения по горе адрес.

  1. Срокът за разглеждане на сигнала е един месец от получаването му. В посочения срок сигнала се разглежда и се изготвя отговор – относно отстраняването на достъпността или мотивиран отказ, когато е неоснователен или анонимен.

  1. Отговорът се изпраща на подателя:

 по електронен път на посочения адрес, подписан с квалифициран електронен подпис;

 на хартиен носител на посочения в сигнала адрес.

 

В случай, че Община Берковица не отговори на сигнала в посочения по-горе срок или не предприеме мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, посочени в отговора на сигнала. гражданинът или организацията, подала сигнала, може да подаде жалба до председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ).

Данни за контакт с длъжностни лица, отговарящи за достъпността и обработването на жалбите в Държавна агенция „Електронно управление“:

Жалбите могат да се подават по следните начини:

 на електронен адрес: mail@e-gov.bg, с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“;

 чрез деловодството на ДАЕУ на ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София;

 чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на ДАЕУ – ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София-1000

РАЗДЕЛ 2

ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО

Община Берковица се ангажира да увеличи цифровата достъпност до уебсайта си, като работи активно за подобряване на неговата достъпност и използваемост. В тази си дейност Община Берковица се придържа към своята политика за достъпност, налични стандарти, добри практики и нормативни изисквания към интернет страници и портали на държавната администрация.

В своята работа Община Берковица се ръководи от основната цел на интернет страницата си – чрез насочен към потребителя дизайн и интерфейс да:

– предоставя публична информация за резултатите от своята дейност;

– предоставя връзка към административните услуги, включително и електронни, извършвани от Община Берковица;

– осъществява достъп до публични информационни ресурси и отворени данни;

– дава възможност на потребителя да изразява мнението си или отправя сигнал и запитвания в удобен за него вид;

– осъществява връзка с портали, регистри и информация на други институции от държавната администрация при осигуряване на оптимална достъпност на съдържанието за хората с увреждания чрез използване на съвременни технологии.

Като има предвид бързото развитие на информационните технологии, администрацията на Община Берковица се ангажира непрекъснато да развива технологично своята интернет страница и да обучава служителите, които въвеждат данни в нея с оглед постигане на високи стандарти на достъпност и използваемост на нейното съдържание.

Дата на публикуване на уебсайта и/или мобилното приложение:

08.02.2012 г.

Дата на последната актуализация на уебсайта

07.12.2022 г