Програми

Програми на Община Берковица

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ДЕМЕНЦИЯ С. БИСТРИЛИЦА ЗА 2020 ГОДИНА – приет с реш. 685 от  прот. 33 от 25.06.2021 г.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ (2021-2023г.) – приета с реш. 707 от прот.33 от 25.06.2021 г.

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 ГОДИНА – приет с реш. 622/прот. 31 от 23.04.2021г.

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА за 2023 година – приет с реш. 1392/прот. 68 от 24.03.2023г.

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА за 2022 година – приет с реш. 994/прот.47 от 25.03.22г.

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА за 2020 година – приет с реш. 282/прот.12 от 29.05.2020 г.

КУЛТУРЕН И СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА за 2024 година – приет с реш. 147/прот. 8 от 29.03.2024 г.

КУЛТУРЕН И СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА за 2023 година – изм. и доп. с реш. 1388/прот. 68 от 24.03.23 г.

КУЛТУРЕН И СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА за 2022 година – изм. и доп. с реш 818/прот. 37 от 24.09.21г.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2020 г. – приета с реш. 156/прот .7 от 28.02.2020 г.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2019 г. – приета с реш. 1538/прот. 75 от 28.02.2019г.

ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА за периода 2012-2021 година – изм. и допл. с реш.520/прот. 34 от 30.09.2016 г.

КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА ПЕРИОД 2022-2024 година – приетa с реш. 984/прот. 47 от 25.03.2022 г.

КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА за периода 2019 – 2020 година – приета с реш. 158/прот. 7 от 28.02.20г.

ПРОГРАМА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА 2017-2021 година – приета с реш. 830/прот. 47 от 26.05.2017г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ 2014-2020г.

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ през 2019 година – доп. с реш. 44/прот. 3 от 04.12.2019г.

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ през 2020 година – приета с реш. 107/прот. 6 от 31.01.2020г.

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ през 2021 година – приета с реш. 512/прот. 26 от 29.01.2021г.

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  през 2022 година – приета с реш. 932/прот. 45 от 28.01.22г.

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  през 2023 година – изм. и доп. с реш. 43/прот. 3 от 08.12.23г.

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  през 2024 година –  изм. и доп. с реш. 221/прот. 10 от 31.05.24г.

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2022 – 2023 г. – приета с реш.930/прот. 45 от 28.01.22г.

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2023-2027 г. – приета с реш. 87/прот. 5 от 26.01.2024 г.

ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСТНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА ПЕРИОДА 2012 – 2020 г.

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2021 -2028 г. – приета с реш.1132/прот. 53 от 29.07.22г.

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА ПЕРИОД НА ДЕЙСТВИЕ 2016-2020 Г.

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА ПЕРИОДА 2021-2023 ГОД. – приета с реш. 570/прот. 28 от 26.02.21г.

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА ПЕРИОДА 2024-2028 ГОД. – приета с реш. 85/прот. 5 от 26.01.24 г.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 2021-2028 г. – приета с реш.1131/прот. 53 от 29.07.22г.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА 2015-2020 г.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2018 г. приет с реш.1285/прот. 65 от 27.07.2018 г.

ПРОГРАМА ЗА ЕДНОКРАТНО ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ 2023 година – приета с реш. 1533/прот. 73 от 28.07.23 г.

ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ през 2022 година – приета с реш. 1120/прот. 53 от 29.07.22 г.

ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ  през 2021 ГОДИНА – приета с реш. 675/прот. 32 от 28.05.21г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО за периода 2022-2024 година – приета с реш. 1337/прот. 64 от 27.01.23г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО за 2020 година – приета с реш.283/прот. 12 от 29.05.2020 г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО – приета с реш. 1624/прот. 79 от 30.05.19г.

СТРАТЕГИЯ И ПЛАН ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИЯ СГРАДЕН ФОНД НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ДО 2030 г. – приета с реш.503/прот.25 от 18.12.2020г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2020 г.приет с реш. 481/прот. 25 от 18.12.20 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2021 г. приет с реш. 887/прот. 43 от 17.12.21г.

ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 2014-2020 г. – приета с реш. 911/прот. 43 от 17.12.2021 г.