Програми на Община Берковица

Лого община Берковица

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА с ОЛБ –ГРАД БЕРКОВИЦА за 2020 ГОДИНА. ПРОБЛЕМИ , МЕРКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА – приет с реш. 684 от  прот. 33 от 25.06.2021 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ДЕМЕНЦИЯ С.БИСТРИЛИЦА ЗА 2020 ГОДИНА – приет с реш. 685 от  прот. 33 от 25.06.2021 г.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ (2021-2023г.) – приета с реш. 707 от прот.33 от 25.06.2021 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА, ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ И ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ ОТ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ ЗА 2021 ГОДИНА на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 БЕРКОВИЦА ЕООД гр. БЕРКОВИЦА – приет с реш. 1021/прот. 50 от 27.05.22г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА, ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ И ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ ОТ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА 2020г. – приет с реш. 642/прот. 32 от 28.05.2021г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО МЕРОПРИЯТИЕ „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ” гр. БЕРКОВИЦА ЗА 2021г. – приет с реш. 982/прот. 47 от 25.03.2022 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО МЕРОПРИЯТИЕ „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ” гр. БЕРКОВИЦА ЗА 2020г. – приет с реш. 588/прот. 31 от 23.04.2021г.

ОТЧЕТ на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2021 г. – приет с реш. 956/прот.46 от 25.02.22г.

ОТЧЕТ на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2020 г. – приет с реш. 591/прот. 31 от 23.04.21г.

ГОДИШЕН OTÈT ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ ГРАД БЕРКОВИЦА за 2021 година – приет с реш. 983/прот. 47 от 25.03.2022г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2020 г.НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ -приет с реш. 590/прот. 31 от 23.04.21г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2021г. на „Общински пазар 99” ЕООД – приет с реш.1020/прот. 50 от 27.05.22г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2020 НА „Общински пазар 99“ ЕООД гр. Берковица – приет с реш. 641/прот. 32 от 28.05.21г.

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 ГОДИНА – приет с реш. 622/прот. 31 от 23.04.2021г.

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА – приет с реш. 994/прот.47 от 25.03.22г.

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА – приет с реш. 282/прот.12 от 29.05.2020 г.

КУЛТУРЕН И СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА за 2022 година – изм. и доп. с реш 818/прот. 37 от 24.09.21г.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2020 г. – приета с реш. 156/прот .7 от 28.02.2020 г.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2019 г. – приета с реш. 1538/прот. 75 от 28.02.2019г.

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ-ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА-БЕРКОВИЦА – приета с решение 626/прот. 39 от 21.12.2016г.

ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА за периода 2012-2021 година – изм. и допл. с реш.520/прот. 34 от 30.09.2016 г.

КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА ПЕРИОД 2022-2024 година – приетa с реш. 984/прот. 47 от 25.03.2022 г.

КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА за периода 2019 – 2020 година – приета с реш. 158/прот. 7 от 28.02.20г.

ПРОГРАМА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА 2017-2021 година – приета с реш. 830/прот. 47 от 26.05.2017г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ПРАВИЛНИК ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА изм. и допъл. с реш. 1569/прот. 77 от 29.03.2019 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – изм. и допъл. с реш. 977/прот. 46 от 25.02.2022 г.

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ 2014-2020г.

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2019 година – доп. с реш. 44/прот. 3 от 04.12.2019г.

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2020 година – приета с реш. 107/прот. 6 от 31.01.2020г.

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2021 година – приета с реш. 512/прот. 26 от 29.01.2021г.

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА – приета с реш. 932/прот. 45 от 28.01.22г.

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2022 – 2023 г. – приета с реш.930/прот. 45 от 28.01.22г.

ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСТНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА ПЕРИОДА 2012 – 2020 г.

ПРАВИЛА И МЕТОДИКА ЗА МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛ И ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА  КОНКРЕТНИ ПОЛИТИКИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2021 -2028 г. – приета с реш.1132/прот. 53 от 29.07.22г.

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА ПЕРИОД НА ДЕЙСТВИЕ 2016-2020 Г.

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА ПЕРИОДА 2021-2023 ГОД. – приета с реш. 570/прот. 28 от 26.02.21г.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 2021-2028 г. – приета с реш.1131/прот. 53 от 29.07.22г.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА 2015-2020 г.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2018 г. приет с реш.1285/прот. 65 от 27.07.2018 г.

ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ  ПРЕЗ 2021 ГОДИНА – приета с реш. 675/прот. 32 от 28.05.21г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО – приета с реш. 1624/прот. 79 от 30.05.19г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО -приета с реш. 283/прот. 12 от 29.05.2020 г.

СТРАТЕГИЯ И ПЛАН ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИЯ СГРАДЕН ФОНД НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ДО 2030 г. – приета с реш.503/прот.25 от 18.12.2020г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2020 г.приет с реш. 481/прот. 25 от 18.12.20 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2021 г. приет с реш. 887/прот. 43 от 17.12.21г.

ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 2014-2020 г. – приета с реш. 911/прот. 43 от 17.12.2021 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ФОНД „ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – приета с реш. 910/прот. 43 от 17.12.2021 г.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Лого - Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-28-00-143 (11) от 18.11.2022 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 129,

ВИЖТЕ ОЩЕ »

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

кмет берковица
Актуални Новини

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА ПО ПОВОД НИКУЛДЕН

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,СКЪПИ ИМЕНИЦИ,БАНКЕРИ, МОРЯЦИ, ТЪРГОВЦИ, Днес отбелязваме един от най-големите християнски празници – Денят на Св. Николай Мирликийски Чудотворец, покровител

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-28-00-166 (4) от 05.12.2022 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 129,

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.