Програми

Програми на Община Берковица

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА с ОЛБ –ГРАД БЕРКОВИЦА за 2020 ГОДИНА. ПРОБЛЕМИ , МЕРКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА – приет с реш. 684 от  прот. 33 от 25.06.2021 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ДЕМЕНЦИЯ С.БИСТРИЛИЦА ЗА 2020 ГОДИНА – приет с реш. 685 от  прот. 33 от 25.06.2021 г.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ (2021-2023г.) – приета с реш. 707 от прот.33 от 25.06.2021 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА, ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ И ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ ОТ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА 2020г. – приет с реш. 642/прот. 32 от 28.05.2021г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО МЕРОПРИЯТИЕ „КОМУНАНИ ДЕЙНОСТИ” гр. БЕРКОВИЦА ЗА 2020г. – приет с реш. 588/прот. 31 от 23.04.2021г.

ОТЧЕТ на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2020 г. – приет с реш. 591/прот. 31 от 23.04.2021г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2020 г.НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ -приет с реш. 590/прот. 31 от 23.04.21г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2020 НА „Общински пазар 99“ ЕООД гр. Берковица – приет с реш. 641/прот. 32 от 28.05.21г.

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 ГОДИНА – приет с реш. 622/прот. 31 от 23.04.2021г.

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА – приет с реш. 1156/прот.59 от 30.03.18г.

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА – приет с реш. 282/прот.12 от 29.05.2020 г.

КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИТЕ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2021 ГОДИНА – приет с реш. 508/прот. 26 от 29.01.2021г.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2020 г. – приета с реш. 156/прот .7 от 28.02.2020 г.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2019 г. – приета с реш. 1538/прот. 75 от 28.02.2019г.

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ-ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА-БЕРКОВИЦА – приета с решение 626/прот. 39 от 21.12.2016г.

ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА за периода 2012-2021 година – изм. и допл. с реш.520/прот. 34 от 30.09.2016 г.

КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА за периода 2019 – 2020 година – приета с реш. 158/прот. 7 от 28.02.20г.

ПРОГРАМА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА 2017-2020 година – приета с реш. 830/прот. 47 от 26.05.2017г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ПРАВИЛНИК ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА изм. и допъл. с реш. 1569/прот. 77 от 29.03.2019 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦАизм. и допъл. с реш. 2090/прот. 9 от 27.03.2020 г.

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ 2014-2020г.

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2019 година – доп. с реш. 44/прот. 3 от 04.12.2019г.

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2020 година – приета с реш. 107/прот. 6 от 31.01.2020г.

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2021 година – приета с реш. 512/прот. 26 от 29.01.2021г.

ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСТНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА ПЕРИОДА 2012 – 2020 г.

ПРАВИЛА И МЕТОДИКА ЗА МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛ И ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА  КОНКРЕТНИ ПОЛИТИКИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА ПЕРИОД НА ДЕЙСТВИЕ 2016-2020 Г.

ПЛАН ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА НЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 3 август 2017 г.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА 2015-2020 г.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2018 г. приет с реш.1285/прот. 65 от 27.07.2018 г.

ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ  ПРЕЗ 2021 ГОДИНА – приета с реш. 675/прот. 32 от 28.05.21г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО – приета с реш. 1624/прот. 79 от 30.05.19г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО -приета с реш. 283/прот. 12 от 29.05.2020 г.

СТРАТЕГИЯ И ПЛАН ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИЯ СГРАДЕН ФОНД НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – приета с реш.503/прот.25 от 18.12.2020г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2020 г. – приет с реш. 481/прот.25 от 18.12.20 г.