Часовника кула в Берковица

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА ПЕРИОДА 2020- 2023 Г.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

Програмата за управление и развитие на община  Берковица  за периода 2020-2023 год. е разработена при спазване принципите за открито управление, законосъобразност, отговорно отношение към проблемите на града и на гражданите чрез поддържане на постоянен диалог, прозрачност при управление и разпореждане с общински активи, максимална ефективност на провежданите действия и започнати проекти с цел гарантиране и защита на обществения интерес и активно използване на възможностите давани от Европейските фондове като важна предпоставка за превръщането на община Берковица в община с европейска визия и стандарти на живот.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И

РАЗВИТИЕ

Основна цел на Програмата за управление е създаването на условия за развитие на община Берковица до 2023 г. с главно внимание към подобряване качеството на живота, повишаване ръста на заетостта и доходите на населението, и превръщането на Общината в екологично чиста територия с добре устроена жизнена, инфраструктурна, културна, икономическа и бизнес среда. Акцентът е върху повишаване привлекателността и атрактивността на Общината като туристически и културен център.

Подцели:

 1. Създаване висок професионализъм в управленския екип и структурните звена за своевременно и пълно прилагане приоритетите за развитие на община Берковица в периода 2020-2023 г.
 2. По-бързо доближаване на показателите на община Берковица по образование, заетост и здравно обслужване на населението до стандартите на развитите страни от Европейския съюз в края на мандата.
 3. Ускорено развитие и модернизиране на инфраструктурата в община Берковица през периода до 2023 г. като условие за създаване на стабилно и балансирано развитие на Общината, поддържане на качествена природна и културна среда.
 4. Целесъобразно, активно и прозрачно финансиране на общинските проекти с оглед постигане на нов стандарт на градската среда и създаване на реални възможности за интеграция на лица и групи в неравностойно социално положение.
 5. Реализиране на единно териториално устройство и селищно развитие на Общината през следващите четири години в съответствие с националната и регионална политика.
 1. Успешно развиване и увеличаване обема и качеството на реализираните туристически продукти и осигуряване на разширен пазар на изделия и услуги, произведени в Общината през периода на управление за повишаване на конкурентноспособност и икономическата ефективност.

ПРИОРИТЕТИ НА РАЗВИТИЕ, КОИТО СА ЗАЛЕГНАЛИ В ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

 1. Продължаване изпълнението на инвестиционни, инфраструктурни, образователни, културни, спортни и социални проекти в община  Берковица.
 2. Устойчива данъчна политика по отношение на местните данъци и такси за физически и юридически лица.
 3. Устойчива финансова политика и стабилност на община Берковица и нейните граждани.
 4. Реална подкрепа на инвестиционните и бизнес-инициативи в частния и земеделския сектор, на МСП на територията на общината.
 5. Създаване на предпоставки за развитие на екологично земеделие, опазване на околната среда.
 6. Опазване, популяризиране и развитие на културно-историческото, природното наследство и туризма в нашата община.
 7. Прилагане на нови мерки за повишаване сигурността на гражданите и обществения ред на територията на община  Берковица.
 8. Активизиране на гражданския и обществен контрол, повишаване ролята на младите хора в обществено-политическия живот на общината.
 9. Антикорупционни мерки.

Устройствено планиране, строителство и строителен

контрол

А/ Основни приоритети:

 • прилагане на мерки за енергийна ефективност (ЕЕФ) и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) на територията на община Берковица 
 • създаване на устройствени предпоставки за цялостно планомерно развитие на територията на община Берковица, обуславящи добър инвестиционен климат и подпомагане на инвестиционните намерения на бизнеса при надлежна охрана на обществения интерес, гарантирано чрез създаването на необходимите планове, съгласно разпоредбите на Закона за регионалното развитие и разработени на база приетите стратегии за развитие на община Берковица;
 • осигуряване на нормативни предпоставки за създаване на ред при възможностите за упражняване на оперативна самостоятелност при взимане на управленски решения;
 • развитие на инфраструктурата като първостепенно условие за постигане на устойчив икономически растеж и за привличане на инвеститори.

Б/ Основни цели:

 • създаване на максимално добри предпоставки за инвестиционни инициативи;
 • обществен ред и контрол по прилагане на законодателството;
 • систематизиране и персонализиране на отговорностите по изпълнение на контролни функции;
 • намаляване на сроковете за извършване на технически  слуги. 
 • В/ Очаквани резултати:
 • яснота за осигуряване на инфраструктурата с възможности за извеждане на приоритетните обекти;
 • създаване на предпоставки за добър естетически вид на града и единна концепция при оформяне му;
 • опазване и подобряване на зелената система;
 • създаване на възможности за ефективно използване на незастроени поземлени имоти преди стартиране на инвестиционни инициативи чрез използване на възможностите съгласно Закон за устройство на територията;
 • подобряване на административното обслужване на граждани и юридически лица чрез намаляване на законно регламентираните срокове за издаване на документи

Г/ Дейности и срокове:

 1. Приключване на процедурата за придобиване на Път III  – 851 / целия от 5, 500 км./ в общинска собственост и намиране на средства за неговото рехабилитиране,  като  приоритетен за град  Берковица. 

Цели:

 • намаляване на вредните емисии и шума, отделяни от моторните превозни средства;
 • запазване на настилките и безопасност на движението; 
 • Срок: 2020 г.
 1. Политика по финансиране на общинска пътна инфраструктура чрез МРРБ, ПРСР и други инструменти             

Срок: 2020-2023  г.

 1. Политиката за финансиране на строителни обекти се определя ежегодно чрез «Програмата за финансиране на капиталови разходи и придобиване на дълготрайни материални активи», след провеждане на публично обсъждане на политиката на общината в съответната сфера, в съответствие със ЗОП.

Срок: ежегоден

 1. Привеждане на подзаконовата нормативна уредба на общината в съответствие с действащото законодателство:    

 Срок :  постоянен 

 1. Определяне на общи изисквания към сградите в Централна градска част  в съответствие с разпоредбите на  Закон за устройство на територията.

Срок: 2020 г.

 1. Реализация на проект „Енергийна ефективност на частни сгради / 9 бр. блокове в комплексите на  гр. Берковица „ към МРРБ .

Срок: 2020-2021 г.

 1. Реализиране на проект „Енергийна ефективност на Лесотехническа професионална гимназия“ , включващ енергийни мерки и оборудване на училището  към МРРБ .

Срок: 2020-2021 г.

 1. Изготвяне и реализиране на проект „Основен ремонт на ДЦ Камбанка „ .

Срок: 2020 -2022 г.

 1. Изготвяне и реализиране на проект „Основен ремонт на сграда  Хали“ и превръщането и в изложбена зала 

Срок: 2020  – 2022 г.

 1. Изготвяне и реализиране на проект „Подмяна на водопровод на кв. Гръскята „ в с. Бързия .

Срок: 2020-2023  г.

10.Реализация  на проект „Основен ремонт на ул. Добруджа „ в гр. Берковица  с подмяна на водопровод, тротоари и асфалтиране. 

Срок: 2020 г.

 1. Реализация на проект Мост Лонджата  в гр. Берковица 

Срок: 2020 -2021г.

 1. Доизграждане на  сградата „ Дом на покойника „ в  гробищен парк в Берковица 

Срок 2021 -2023  г.

 1. Изготвяне и реализация на проект „Пешеходен мост при Балкантурист“ с паркинг и подпорни стени .

 Срок: 2020-2023  г.

13.Реализация на проект Основен ремонт на плащадното пространство  в централна градска част 

Срок: 2020- 2021 г.

14.Изготвяне на проект  за  Реконструкция и модернизация на Спорта зала в град Берковица 

Срок: 2020-2022г.

 1. Подмяна на компроментирана водопроводната мрежа на улици с  множество аварии / Екзарх Йосиф, Калето, Рила, 

Срок: 2020 – 2021 г.

Обществен ред и сигурност, граждански контрол

Дейности и срокове:

 1. Постигане на сигурна среда за живот на гражданите в община Берковица чрез:
 1. Осигуряване охраната и сигурността на учебните и детски заведения. 

Срок: постоянен

 1. Ефективност на работата на Комисията по обществен ред и сигурност и на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.

Срок: постоянен

1.3. Контрол по изпълнение на общинските наредби и правилници и създаване на регистър „Наказателни постановления”, издадени по наредбите на ОбС.

Срок: постоянен

 1. Засилване ролята на общината при контрола върху новото строителство чрез строг административен контрол, създаване на обществена нетърпимост към лошо поддържани и опасни сгради, и формиране на европейска култура у собствениците на недвижими имоти за тяхното поддържане и обитаване.

Срок: постоянен

 1. Създаване на предпоставки за подобряване организацията на движението чрез изготвяне на Частичен Генерален план  за ЦГЧ за решаване на проблемите, свързани с паркиране, проблемни кръстовища  изграждане на нови общински паркинги.

Срок: 2020-2021 г.   

 1. Актуализация на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и имуществото на територията на община Берковица.

Срок: при необходимост

 1. Разработване и реализиране – съвместно с държавни, общински и частни предприятия, юридически лица и териториалните поделения на Агенцията по заетостта и Агенцията за социално подпомагане, на програми за заетост за безработни лица, които отговарят на условията за подпомагане с месечни помощи.

Срок: ежегодно

 1. Актуализиране и разширяване на мерките и дейностите по превенция и опазване на обществения ред и сигурността на гражданите на територията на гр. Берковица в съответствие с подписаното между община Берковица  и МВР Споразумение за обществен ред и сигурност.

Срок: постоянен

 1. Разширяване обхвата на системата за видеонаблюдение на обществени места, обекти и първостепенна общинска улична мрежа.

Срок: 2020 -2023 г.

 1. Учредяване на Ден на отворените врати с оглед популяризиране работата на общинска администрация и постигане на максимално прозрачно управление и информираност на гражданите.

Срок: ежегодно 

 1. Създаване на Граждански консултативен съвет за решаването на демографски, етнически, екологични, младежки и др. проблеми на общината.

Срок: 2020 г.

 1. Подкрепа за създаване на младежки организации, младежки съвети и младежки парламенти и насърчаването им за участие в обсъждания и дейности на местно ниво с право на съвещателен глас.

Срок: периодичен

 1. Издаване на месечен информационен бюлетин / вестник като средство за информация на гражданите за текущите проблеми, предприетите инициативи и взетите решения.

Срок: постоянен

Общинска собственост, приходна и данъчна политика

А/ Основни приоритети:

Отстояване на общинска политика за ефективно стопанисване и управление на общинската собственост при максимална защита на публичния интерес.

Б/ Основни цели:

 • идентифициране на общинската собственост чрез проверки по документи и на място, актуване и опазване на имотите на общината;
 • подобряване на работата, свързана с поддържането на общинската инфраструктура – общински пътища, водопроводни и канализационни мрежи, улично осветление;
 • поддържане на общинските сгради и обекти в добър естетически вид;
 • разширяване на общинските инициативи за партньорство с бизнеса, със сдружения на гражданите, работещи в обществена полза и други институции, за постигане на общия интерес – чиста, уютна, привлекателна жизнена среда за местната общност;
 • подобряване на работата, свързана с осъществяване на контрол по изпълнение на договорите, по които община Берковица е страна.

В/ Очаквани резултати:

 • използване на общинската собственост в съответствие с нейното предназначение, с грижата на добър стопанин и в интерес на населението на община Берковица ;
 • превръщане на община Берковица в чист и приветлив град с европейска визия и стандарти;

– спиране на неизгодни за община Берковица  сделки за стопанисване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост;

Г/ Дейности и срокове:

 1. Приключване на процедурите по съставяне на актове за общинска собственост за имоти, които към настоящия момент са общински.

Срок: постоянен

 1. Публичен отчет пред Общински съвет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти

Срок: ежегодно, м. януари за предходна година

 1. Създаване на условия за подобряване управлението на имотите, върху които е учредено право на строеж

Срок: 2020 г.

 1. Актуализация на Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на община Берковица.

Срок: 2020 г.

 1. Актуализиране на Наредбата за реда и условията за издаване на разрешения за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламно информационните елементи.

Срок: 2020 г.

 1. Разработване и кандидатстване по програми с проекти, свързани със саниране на общински сгради и частни сгради – сградата на Дома за стари хора,, сградата на МБАЛ в  гр. Берковица, кметствата в общината, .

Срок: 2020-2022 г.

 1. Разработване и участие за финансиране на проект за реконструкция на общински сгради – Детски  център „Камбанка“ и сграда Хали 

Срок: 2021-2022 г.

 • Разработване и участие за финансиране на проект за реконструкция и модернизация  и оборудване на обществени сгради –  НЧ „Развитие-1928″ с. Замфирово и НЧ „ Развитие -1927“с. Боровци.

Срок: 2021-2023 г.

9.Провеждане на политика по запазване на възможността за ползване от личните лекари на помещения – общинска собственост при преференциални цени.

Срок: постоянен

10.Повишаване на събираемостта на местните данъци и такси чрез осъществяване на системен контрол от длъжностните лица.

Срок: постоянен за контролни функции

 1. Предприемане на действия за осигуряване на институционална подкрепа за решаване на проблеми, свързани с действащото законодателство, касаещо стопанисването и използването на минералните извори на територията на община Берковица .

Срок: 2021-2022 г.

 1. Разработване на програма за ефективно управление на земеделските ресурси на община Берковица .

Срок: 2020-2021 г.

 1. Въвеждане на политиката по съдействие за охрана на земеделски земи.

 Срок: постоянен

 1. Изготвяне на технически паспорти на общинските обекти там където няма.

Срок: 2020-2021 г.

 1. Актуализация на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Берковица .

Срок: при необходимост

 1. Актуализация на Наредба за местните данъци съгласно разпоредбите на чл. 1 ал. 2 от ЗМДТ.

Срок: при необходимост

 

Образование, социална политика, младежки дейности, 

култура, спорт

А/ Основен приоритет

 • Устойчивост в развитието на образованието и културата
 • Удовлетворяване на потребностите на гражданите от социални услуги
 • Устойчивост в развиването на разнообразни младежки и спортни дейности 
 • Б/ Основни цели 
 • Въвеждане на професионално образование и обучение съобразно нуждите и потребностите на местния бизнес и външни инвеститори;
 • Разширяване на профилирано обучение, съобразено с интересите на ученици и родители;
 • Максимален обхват на децата подлежащи за задължително обучение в предучилищна и училищна възраст;
 • Разкриване на нови форми и увеличаване на обема на съществуващите социални услуги;
 • Повишаване на ангажираността на малолетни и непълнолетни деца в извънучилищни мероприятия;
 • Увеличаване и разнообразяване на формите за извънкласна дейност с учениците и младите хора, организирани в съответните училища , НЧ „ Ив.Вазов-1872“ , ЦПЛР- Център за работа с деца“ Берковица ;
 • Увеличаване и разнообразяване на самодейните форми в НЧ „Иван Вазов-1872г.”;
 • Иницииране на контакти с оглед подобряване на сътрудничеството с неправителствени организации, граждански сдружения и фондации;

В/Очаквани резултати

 • Повишаване качеството на образование и създаване на предпоставки за придобиване на професионална квалификация;
 • Създаване на условия за изяви по интереси;
 • Гарантиране на равен достъп до качествени образователни услуги за всички граждани на град Берковица;
 • Разширяване обхвата и повишаване качеството на предлаганите социални услуги;

– Подобряване на работата с малолетните и непълнолетните за преодоляване и превенция на противообществените прояви, насилието и употребата на алкохол, цигари и наркотици;

Г/ Дейности и срокове

 1. Разработване на проекти, методологии и предприемане на конкретни действия за намаляване на безработицата, повишаване на образователния ценз на населението и др. социално ориентирани инициативи

Срок: постоянен

 1. Разработване на проекти и участие за финансиране по програми, свързани с предоставяне на социални услуги напр. «Личен асистент», «Социален асистент» Патронажна грижа, Предоставяне на услуги в домашна среда, и др. по открити програми.

Срок: ежегодно

 1. Подкрепа за разширяване на дейността на ЦПЛР-Център за работа с деца“ с оглед увеличаване на извънкласните форми на работа, организиран спорт и отдих на учениците.

Срок: постоянен

 1. Подобряване междуинституционалната координация с оглед работата с малолетните и непълнолетните за преодоляване на противообществените прояви, насилието и употребата на алкохол, цигари и наркотици.

Срок: постоянен

 1. Кандидатстване пред МТСП по проекти и програми за разширяване на дейността на «Домашен социален патронаж».

Срок: в съответствие с откритите програми  

 1. Участие на община Берковица с проекти по програми за осигуряване на заетост пред Агенцията по заетостта към Министерство на труда и социалната политика.

Срок: ежегодно

 1. Подкрепа за местните клубове за социална интеграция /хора с увреждания, пенсионери/

Срок: постоянен

 1. Подобряване материално-техническите условия за възпитание, учене и спорт в свободното време в системата на образованието на проектен принцип.

Срок: в съответствие с откритите програми

 1. Осъществяване на контрол за състоянието на детските площадки, текущо поддържане и разработване на проекти за създаване на нови площадки.

Срок: постоянен

 1. Подпомагане дейността на читалището, свързана с разработване на проекти, насочени към съхраняване и описване на традициите и вписването им в концепцията за развитие на община Берковица като туристически център и възможности за успешна реклама.

Срок: постоянен

 1. Утвърждаване и разширяване на културните и самодейни форми в читалищата на територията на общината и превръщането им  в културени центрове с регионално значение.

Срок: 2020-2021 г.

 1. Институционална подкрепа при разработване на проекти за финансиране на дейността на спортните клубове с насоченост към масови занимания със спорт.

Срок: постоянен

 1. Разработване и изпълнение на общинска програма за адаптация на градската инфраструктура и достъп до обществени сгради за хора с нарушения на опорно- двигателния апарат.

Срок: за разработване – 2020 г.; срок за изпълнение – 2023 г.

 1. Доразвиване на съществуващите и създаване на нови спортни клубове и занимания по интереси 

Срок: 2020-2023 г.

 1. Изграждане на нови  детски и спортни площадки,  за фитнес на открито на територията на община Берковица .

Срок: 2020-2023 г.

 1. Анализ на състоянието на спортните обекти и съоръжения на територията на общината и създаване на условия за въвеждане на ефективни мерки за управление, стопанисване и контрол.

Срок: постоянен  

 1. Ежегодно представяне в Общински съвет на годишен календар с дейностите в сферата на културата. Запазване, продължаване и обогатяване на празниците на културата в община Берковица.

Срок: ежегодно

 1. Популяризиране на българското културно – историческо наследство чрез провеждане на политика за запазване на историческите паметници и паметниците на културата; иницииране на програми за подкрепа на любителското изкуство; участие във фестивали, празници, изложби чрез мероприятията, включвани и в самия календар на мероприятията. 

Срок: постоянен 

 1. Подкрепа за създаване на младежки организации, младежки съвети и младежки парламенти и насърчаването им за участие в обсъждания и дейности на местно ниво с право на съвещателен глас.

Срок: 2020 г.

 1. Разработване и прилагане на мерки за реализиране на общинската политика за закрила на детето, за насърчаване на талантливите деца чрез създаване на възможности за изява, възможности за осигуряване на стипендии за продължаващо образование и обучение.

Срок: 2020- 2023 г.

Предоставяне на административни услуги

А/ Основен приоритет

Подобряване на административното обслужване на гражданите и повишаване качеството на предлаганите общински услуги.

Б/ Основни цели

 • намаляване на сроковете за предоставяне на административни услуги;
 • подобряване и усъвършенстване на системата за услуги на гражданите и бизнеса и повишаване качеството им;
 • повишаване на изискванията към общинска администрация с оглед прилагането на българското законодателство и законодателството на ЕС

В/Очаквани резултати

Повишаване удовлетвореността на гражданите и бизнеса от качеството и начина на административното обслужване.

Г/ Дейности и срокове

 1. Повишаване на ефективността при обслужване на гражданите и получаване на компетентна и изчерпателна информация в удобно за тях време.
 • актуализация на информационно табло в сградата на община Берковица 
 • разработване на брошури 
 • Срок: постоянен
 1. Подобряване на техническите условия за обслужване на гражданите.

 Срок: постоянен

 1. Запазване на политиката, свързана с възможността за обслужване на гражданите при подаване и получаване на част от административните услуги, чрез финансиране на дейността от местни приходи и оптимизиране на съществуващия административен капацитет при запазване нивото на разходи от местни приходи.

Срок: 2020 г.

 1. Подобряване на достъпа до административни услуги чрез развитието и въвеждане на електронни услуги в общината в сферата на публичните услуги.

Срок: 2020-2021 г.

 1. Оптимизиране и спазване на всички декларирани срокове за изпълнение на дейности, услуги и  други  действия, за които общината отговаря.

Срок: постоянен

 1. Модернизиране на административната база на общината, с цел подобряване на условията на труд и повишаване на мотивацията на служителите на община Берковица.

Срок: постоянен

 1. Поддържане на въведената в общината система за управление на качеството на предоставяни услуги.

Срок: 2020 – 2023 г.

 1. Актуализиране на системите за финансово управление и контрол  Срок: при необходимост.
 1. Участие на община Берковица в  програми за заетост на младежи с висше и/или средно по придобита специалност образование в публичната администрация.

Срок: ежегодно

 1. Осигуряване на съдействие на държавните институции:

а/ продължаване на политиката по осигуряване на помещения за териториални звена на централни органи на изпълнителната власт с оглед подобряване обслужването на гражданите на община Берковица .

Срок: при постъпили искания от съответния орган

Публичност и отчетност на дейността на кмет на община и състояние на администрация

А/ Основен приоритет

Прозрачност в управлението на общината на всички нива при спазване на нормативно установения регламент;

Б/ Основна цел

Повишаване на доверието на гражданите на община Берковица в местните институции В/Очаквани резултати

Създаване на реална възможност на гражданите да упражняват публичен контрол над всички действия и процеси, засягащи гражданския интерес;

Г/ Действия и срокове

 1. Въвеждане на практики за организиране на публични дебати и обсъждания за проблемите и плановете за развитие на общината, както и други мероприятия, организирани от общината, с цел насърчаване на гражданските инициативи и като залог за прозрачност при взимане на важни за гражданите решения.

Срок: постоянен

 1. Регулярна отчетност:
 • отчет за достъп до обществена информация;
 • отчет за състоянието на администрацията;
 • отчет по прилагане на градоустройствените планове;
 • отчет за състоянието на общинската собственост;
 • отчет за изпълнението на бюджета;
 • отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет;
 • отчет за работата на длъжностните лица, чиято дейност е свързана с установяване на нарушения;
 • отчет за изпълнение на програмата за финансиране на капиталови разходи и придобиване на дълготрайни материални активи;
 1. Провеждане на анкети като бариера против корупцията 

Срок: постоянен

 1. Оказване на институционална и логистична подкрепа по прилагане на мерките в новия програмен период на  ПРСР 2020 – 2027 г. свързана с повишаване на знанията на земеделските производители и тяхното сътрудничество, с възможностите за инвестиции в земеделските стопанства.

Срок: 2020-2023 г.

 1. Откритост, активен диалог и създаване на предпоставки за ангажиране на неправителствените организации, гражданските сдружения, фондациите и бизнеса с дейността на местната власт.

Срок: постоянен

 1. Създаване на възможности за сътрудничество с медиите във връзка с ролята им на ключов комуникатор, ефективен посредник и авторитет пред обществеността.
 • Оптимизиране на връзките с медиите чрез подобряване на качеството и количеството на предоставяната им информация и привличането им за партньор по конкретни инициативи в съответствие с политиката на съответните медии.
 • Възприемане на медиите като обществен коректив при реализиране на обществено значими управленски политики на местната власт.

Здравеопазване, екология и чистота

А/ Приоритети

 • Разширяване обхвата на разделно сметосъбиране;
 • Изграждане и развитие на необходимата инфраструктура за събиране, пречистване и отвеждане на отпадъчните води;
 • Доизграждане, реконструкция и основно ремонтиране на инфраструктурата за питейно водоснабдяване;
 • Изграждане и развитие на необходимата инфраструктура за третиране на отпадъци;
 • Осигуряване на институционална подкрепа за законодателно решаване на проблема, свързан с третиране на строителни отпадъци;
 • Отдаване на концесия на минералните извори – публична общинска собственост с цел развитие на балнеолечението и балнеотуризма;
 • Проектиране и изграждане на рампи за трудноподвижни лица за осигуряване на достъп до всички сгради за обществено ползване;

Б/ Основни цели

 • опазване на околната среда от замърсяване;
 • рационално използване на природните ресурси и повишаване приходите на общината;
 • по-добър достъп до здравни услуги и подобряване стандарта на живот на хората от уязвимите групи;
 • подобряване състоянието на водите;
 • намаляване на общото количество депонирани отпадъци;
 • налагане в практиката на системата за разделно събиране на битовите отпадъци

В/ Очаквани резултати

 • намаляване на разходите за транспорт и депониране на отпадъци в регионално депо;
 • намаляване на общото количество депонирани отпадъци;
 • намаляване загубите на питейни води;
 • създаване на базисни предпоставки за развитие на туризма като динамичен сектор 
 • Г/ Действия и срокове:
  1. Ираждане на открити площадки за:
  2.  а/ компостиране на биоразградими отпадъци

б/ депониране на хумусни почви 

Срок: 2020 -2021 г.

 1. Въвеждане на система за разделно събиране на излезли от употреба батерии, луминисцентни и други лампи съдържащи живак и други опасни отпадъци от бита.

Срок: 2020-2021 г.

 1. Насърчаване на практиките по оползотворяване и повторно използване на строителните отпадъци за сметка на ограничаване на тяхното депониране чрез въвеждане на такси и използване на разрешителния режим – строително разрешение.

Срок: постоянен 

 1. Проучване и отреждане на терен за временна площадка, на която гражданите и другите организации могат да оставят бе допълнително заплащане разделно събрани строителни отпадъци от малки ремонтни дейности до определени количества.

Срок: 2020 г.

 1. Реализиране на проект „Закриване и рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци на община Берковица “.

Срок: 2021-2022 г.

 1. Повишаване на изискванията към действията на длъжностните лица, установяващи нарушения, свързани с чистотата.

срок: постоянен

 1. Предприемане на мерки за почистване на нерегламентирани сметища и замърсявания, координирано с мерки за разширяване на системите за организирано събиране и транспортиране на отпадъците.

Срок: постоянен

 1. Предприемане на действия по изпълнение на законодателството, свързано с популацията на кучета.
 • Проучване за осигуряване на терен и отреждане за приют за безстопанствени кучета.
 • Актуализация на програма за овладяване популацията на кучетата. 
 • Срок: 2020 г.
 • Създаване и поддържане на база – данни в електронен регистър.
 •  Срок: 2020 г.
 • Подготвяне на инвестиционен проект и осигуряване на средства за приют. 
 • Срок: 2020-2021 г.

Туризъм

А/ Основни приоритети:

 • Създаване на реални предпоставки за превръщане на община Берковица в модерна туристическа дестинация чрез развитие на балнеолечение, СПА- туризъм, селски, ловен, риболовен, планински пешеходен туризъм, велотуризъм, фотолов и възможности за съчетаното им използване, с чиста природа, качествено равнище на живот, съхранени духовни и материални ценности, с висока степен на образованост, знания, възпитание на своите съграждани и равни шансове на всички социални групи.

Б/ Основни цели:

 • Превръщане на зона Ком  в атрактивна целогодишна туристическа дестинация;
 • Отдаване на концесия на минералната вода на територията на община Берковица на подходящ инвеститор, при ясни условия за развитие на балнеолечение.
 • Недопускане на форми на туризма, свързани с промяна на естествения ландшафт, мащабни застроявания, увреждане на природата.

В/ Дейности и срокове:

 1. Създаване на партньорства с други общини с оглед развитие на културен туризъм. Разработване на програма за включването и рекламата на културните и исторически ресурси като туристически продукти.

Срок: 2020 г.

 1. Реклама на защитените местности, защитените редки растения и животни – за туристи-природолюбители.

Срок: постоянен

 1. Разработване на туристически маршрути, свързани с обекти от културно историческото ни наследство и природни дадености: „Вазов камък“, останките от крепостта „Калето“, Клисурски манастир „Св. Св.Кирил и Методи”, чешма Малинарка, местността Хайдушки водопади,  Зона Ком – с връх Ком, 

Срок: 2020-2023 г.

 1. Насочване на усилията за възстановяване на традиционните и създаване на нови екопътеки и туристически маршрути.

Срок: 2020- 2021 г.

 1. Проектиране и изграждане на нов Общински информационно-туристически център. 

Срок: 2020- 2021 г.

 1. Разработване на проект за финансиране изработването на международно приети туристически обозначения, маркировки, указателни и информационни табели за туристически маршрути

Срок: 2020-2021 г.

7.Възобновяване на исканията на община Берковица към МЗХГ по преписки  входирани за придобиване на държавни терени за изграждане на инфраструктура /паркинг/ и писта.

Срок :постоянен 

8.Разработване и реализация на проект за „Туристически информационен център”, в град Берковица.

Срок: 2020-2022г

9.Рехабилитация на  сградния фонд  при къща музей „ Иван Вазов“, Етнографски музей и Художествена галерия. 

Срок: 2020-2022 г.

           АНТИКОРУПЦИОНН  МЕРКИ

А/ Основни приоритети: 

– По-голяма прозрачност в работата на общинска администрация и на обществеността;

– Обществен контрол и публична отчетност на усвоените европейските субсидии;

– Публично обсъждане на приоритетите при формирането и отчет на разходването на общинския бюджет;

– Пълна прозрачност при провеждане на търгове и конкурси;

 Б/ Основни цели:

-Координиране действията на отделните звена в общинска администрация и усъвършенстване компетенциите на служителите;

– Ясни и конкретно регламентирани правомощия на служителите и усъвършенстване на вътрешното законодателство; 

– Ясни, опростени и съкратени правила за работа на администрацията; 

– Законност, бързина, достъпност, икономичност и качество на извършваните услуги и осъществяване на обратна връзка с клиентите;

– Прилагане на различни механизми на материално стимулиране и гаранции за  достатъчно добро трудово възнаграждение на общинските служители;

В/ Очаквани резултати:

Добро и максимално прозрачно управление; 

Доизграждане на административния капацитет; 

Повишаване на компетенциите на общинските служители;

Подобряване и усъвършенстване на системата за услуги на гражданите и бизнеса –   повече доверие, минимална загуба на време и средства; 

Подобряване на качеството на административното взаимодействие между общинските структури;

Подобряване на качеството на извършваните административни услуги изцяло ангажимент на общината