Часовника кула в Берковица

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА СРОКА НА МАНДАТ 2023- 2027 г.

Визията на мандатната програма отразява дългосрочна стратегия за развитие на община Берковица, а не се концентрира върху действия с ограничено, краткосрочно влияние и представлява баланса на интересите на заинтересованите страни, формиращи местната общност.

Община Берковица ще продължи да се развива като жизнеспособна териториална общност с ясни перспективи за развитие, определени от:

ü Местните условия и ресурси;

ü Съхранен и непрекъснато усъвършенстващ се човешки капитал;

ü Създадени добри условия за живот и бизнес на местната общност;

ü Капитализирано природно и културно-историческо наследство.

 

ЦЕЛИ

ü Добро финансово управление;

ü Подобряване и модернизиране на инфраструктурата, обслужваща населението на община Берковица;

ü Активна политика в областта на образованието, социалните дейности, културата и спорта, в т.ч. подобряване и изграждане на материалната база;

ü Подкрепа на местния бизнес и привличане на инвестиции;

ü Прозрачна, ефективна и достъпна администрация;

ü Поддържане високо ниво на информираност на обществеността за дейността на местната власт.

 

ПРИОРИТЕТИ, ДЕЙСТВИЯ И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Приоритет 1 Развитие на местна икономика на основа на местните ресурси и потенциали и привличане на инвестиции

·       Поддържане на социално приемливи нива на местните данъци и такси. Повишаване на неданъчните приходи в бюджета на общината, базирани на собствените ресурси, което ще позволи по-високи приходи при приемливи данъчни ставки за населението и за бизнеса.

Срок: 2023 -2027 г.

Очаквани резултати: Стимулираща данъчна среда при нарастващи приходи в общинския бюджет.

·       Стимулиране на предприемачеството и намаляване на административните бариери пред малките и средни предприятия (МСП);

Срок: 2023 -2027 г.

Очаквани резултати: Идентифициран сграден и поземлен фонд и природни ресурси, които представляват интерес за инвеститори. Създадени достъпни административни услуги и поддържане на социално приемливи нива на местните данъци и такси. Запазване нивото на заетост и повишаване доходите на населението. Задоволяване потребностите на местната икономика от подготвени специалисти чрез подобряване качеството на професионалното образование.

·       Искане до държавата за безвъзмездно предоставяне на имоти, държавна собственост в община Берковица, за изграждане на Индустриална зона;

Срок: 2027 г.

Очаквани резултати: Създадена индустриална зона.

·       Информиране на земеделски производители, юридически лица и  инвеститори с необходимата информация за финансиране на техните начинания и възможностите за кандидатстване през програми и проекти;

Срок: 2023-2027 г.

Очаквани резултати: Развитие на земеделието и животновъдството. Създадена добра организация при отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд с цел максимална удовлетвореност  на земеделските производители и животновъди.

·      Продължаване развитието на Местна инициативна група партньорство с други общини и разработване на Стратегия за местно коопериране.

Срок: 2023-2027 г.

Очаквани резултати: Повишаване обема на проектите подадени за реализиране чрез МИГ. Създадена Стратегия за местно коопериране.

Приоритет 2. Образование и развитие на човешкия капитал, подобряване на социалните, здравни и обществени услуги.

·       Изпълнение на проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура II ОУ „Христо Смирненски“ ;

Срок: 2026 г.

Очаквани резултати: Оборудвана и обзаведена образователна инфраструктура .

·      Ремонт и рехабилитация на физкултурните салони в училища на територията на община Берковица – финансиране МОН;

Срок: 2026 г.

Очаквани резултати: Ремонтирани и рехабилитирани физкултурни салони.

 

·       Изграждане на СТЕМ кабинети в училищата, в които няма изградени;

Срок: 2026 г.

Очаквани резултати: Изградени СТЕМ кабинети.

 

·       Ремонт на покриви и отоплителни инсталации в ДГ с.Бързия, с.Замфирово и с.Боровци;

Срок: 2025 г.

Очаквани резултати: Ремонт на покриви и отоплителни инсталации на детски градини.

 

·       Продължаване предоставянето на услугите „Личен асистент“, „Домашен помощник“, „Асистентска подкрепа”, „Грижа в дома”, „Домашен социален патронаж” при прилагане на Механизма лична помощ съгласно националното законодателство;

Срок: 2023 -2027 г.

Очаквани резултати: Подобряване  на услугите и увеличаване на потребителите.

 

·       Предоставяне на услугата „Топъл обяд“ във всички населени места на територията на общината до дома на потребителите;

Срок: 2023 -2027 г.

Очаквани резултати: Подобряване  на услугите и увеличаване на потребителите.

 

·       Подпомагане на социално слаби граждани с еднократни финансови помощи;

Срок: 2025 -2026 г.

Очаквани резултати: Увеличаване на бюджета за подпомагане.

 

·       Изграждане на Дневен център за възрастни лица с невъзможност за самообслужване;

Срок: 2023 -2027 г.

  Очаквани резултати: Работещ Дневен център за възрастни лица с невъзможност за самообслужване.

 

·       Осигуряване на здравни кабинети и ремонт на съществуващи в селата на община Берковица

Срок: 2025 год.

Очаквани резултати: Създадени здравни кабинети и осигурени с общопрактикуващи лекари.

 

Приоритет 3. Ефективно управление на общината в услуга на гражданите и бизнеса

·       Усъвършенстване организацията на управление и работа в общинската администрация;

Срок: 2024 г.

Очаквани резултати: Внедряване на електронни административни услуги към единен портал на Министерството на електронното управление и внедряване електронни услуги към портал на община Берковица. Намаляване на административните тежести и улесняване на достъпа до административно обслужване. Въведено гъвкаво работно време на Центъра за обслужване и информация на гражданите с оглед на получаване и заявяване на административни услуги извън стандартното работно време;

 

·       Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Берковица за всяка година от периода.

Срок: 2023 – 2027 г.

Очаквани резултати: Повишаване ефективността на управленските процеси за управление на собствеността.

 

·       Повишаване на ефективността на общинските фирми и предприятия с цел повишаване на техния принос за нарастване на неданъчните приходи в бюджета на общината.

Срок: 2023 – 2027 г.

Очаквани резултати: Подобрено управление и нарастване на приходите в бюджета.

·       Подобряване на координацията със съседните общини и реализация на проекти с надобщинско и регионално значение;

Срок: 2023 – 2027 г.

Очаквани резултати: Подобрени условия за развитие в общината.

 

·      Преразглеждане на договора с В и К оператора  за възлагане на дейностите по предоставяне на В и К услугата и поддържане на В и К системите на обособената територия.

Срок: 2024 г.

Очаквани резултати: Ясни ангажименти по предоставяне и повишаване качеството на ВиК услугите от оператора.

 

·      Възлагане изработването на нов Горскостопански план на община Берковица.

Срок: 2024 – 2025 г.

Очаквани резултати: Приет и утвърден Горскостопански план.

 

·       Ограничаване на несъбраните вземания и увеличаване на приходите чрез: – селекция на просрочените задължения; – издаване на актове за установяване на задължения по декларации за просрочени задължения с цел спиране на давностните срокове; – предаване на невнесените задължения на частни съдебни изпълнители и НАП за принудително изпълнение; – проверки за спазване на разпоредбите на ЗМДТ и отразяването им в облагаемата основа.

Срок: 2024 – 2025 г.

Очаквани резултати: Повишени данъчните приходи в бюджета на общината.

 

·       Активно участие във всички действащи европейски, национални и регионални програми, насочени към осигуряване на заетост и помощ на различни уязвими групи от населението в общината, с цел намаляване на трайната безработица и подпомагане на младите хора за тяхната трудова реализация и повишаване на конкурентноспособността на безработните на пазара на труда.

Срок: 2024-2027

Очаквани резултати: Подкрепяща социална среда и условия за социално включване и осигуряване на достоен живот за неравнопоставените групи на пазара на труда.

·       Извършване на регулярен вътрешен одит и съпътстващи дейности в съответствие със Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Международните стандарти за професионалната практика за вътрешен одит и Етичния кодекс на вътрешните одитори.

Срок: 2024 – 2027 г.

 Подобрен вътрешен контрол и целесъобразно разходване на бюджетните средства в Община Берковица и поделенията към нея.

 

·  Разработване на актуална програма за опазване на околната среда и на програма за управление на отпадъците с период на действие, съвпадащ с периода на действие на Националния план за управление на отпадъците с период 2021-2028 г.

Срок: 2024 г.

Очаквани резултати: Актуална програма.

 

·       По-нататъшно обезпечаване безплатните интернет-зони в града. Увеличаване на  точки в града и в по-големите населени места.

Срок: 2024-2027

Очаквани резултати: Ограничено цифровото разделение, особено в общности, които изостават по отношение на цифровата грамотност, включително в селските и отдалечените райони.

 

·       Продължаване на действията по осигуряване на инфраструктурни проекти на общината чрез отчуждителни процедури.

Срок: 2024-2027

Очаквани резултати: Сключени договори или влезли в сила заповеди за отчуждаване.

 

·       Развитие на трансграничното сътрудничество със Сърбия, Румъния и други страни.

Срок: 2024-2027

Очаквани резултати: Подобряване условията на живот на местното население. Привличане на инвестиции.

 

 

Приоритет 4. Опазване, развитие и съхранение  на природното, културно и историческо  наследство

·       Организиране на културни мероприятия във всички селища на общината;

Срок: 2023 – 2027 г.

Очаквани резултати: Възстановяване на Международен фестивал на изкуствата „Лачени обувки”; Продължаване и развитие на БДМ Фест;

 

·       Изграждане на модерен експозиционен център „Калето” – финансиране собствени средства и ТГС;

Срок 2027 г.

Очаквани резултати: Изграден модерен експозиционен център „Калето”.

 

·       Ремонт Градска художествена галерия;

Срок 2026 г.

Очаквани резултати: Подобряване на посещаемостта и създаване на нови експозиции.

Приоритет 5. Инфраструктурно осигуряване на общината

Подобряване на парковата среда на територията на община Берковица:

·       Благоустрояване и озеленяване на паркове и междублокови пространства;

·       Поддръжка на зелени зони по главните входно-изходни артерии;

·       Преговори със собственици с цел закупуване частен имот в парк „Пашината”;

·       Преговори със собственици с цел закупуване частен имот в Градски стадион “Мрамор”;

·       Запознаване населението с текущата ситуация на проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ПЛ.”Й.РАДИЧКОВ”, НАМИРАЩ СЕ В ПИ 03928.511.543 ПО КК НА ГР.БЕРКОВИЦА И ПАРК-ГРАДИНА, НАМИРАЩ СЕ В ПИ 03928.511.542 ПО КК НА ГР.БЕРКОВИЦА“ и търсене на възможности за решаване по съдебен път спиране, пускане и въвеждане в експлоатация, с оглед изтичане на гаранционните срокове по договор с фирмата изпълнител и възстановяване на неговата естетическа и функционална цялост, съобразно културните, исторически, природни дадености, като неделима част от културно – историческото наследство на гр.Берковица;

Доизграждане и поддържане на уличната и пътна инфраструктура

·       Рехабилитация на общински пътища, свързващи населените места;

·       Подобряване на уличната мрежа в населените места;

 

Изграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна мрежа.

·       Изграждане, ремонт, реконструкция и подмяна на водоснабдителна мрежа;

·       Реконструкция и изграждане на канализационната мрежа в населените места;

·       Проучване възможността за изграждане собствен водоизточник за питейни води – язовир „Мишковец” гр.Берковица;

·       Изграждане на водопровод за минерална вода от разпределителна шахта № 221 при минерална баня гр. Берковица до помпена станция на Спортно – развлекателен комплекс и плувен басейн гр. Берковица.

·       Неотложно аварийно възстановяване на улици – ул. „Кочо Честименски“, ул. „Пламък“, ул. „Гоце Делчев“,  ул. „Ком“, ул. „Шабовица“, ул. „Рила“ в гр. Берковица, ул. „Васил Левски“, село Слатина, община Берковица.

·       Рехабилитация на общински път MON 1026 Петрохан-о.п. Берковица) – Берковица-(о.п. Берковица-Благово) от км 0+166 до км 1+470 “ – одобрен, в процес на изпълнение, фин. – ДФЗ; „Рехабилитация на общински път MON1026 (Петрохан-о.п.Берковица) – Берковица-(о.п.Берковица-Благово) от км1+470 до км 2+800“ – финансиран с Решение № 711/30.09.2022 г. на МС и Споразумение № РД02-30-93/26.10.2022 г.; “Аварийно възстановяване на общински път MON 1026 (Петрохан – о.п. Берковица) – Берковица – (о.п. Берковица – Благово)  от км 2+800 до км 4+997.72 ”

·       Реконструкция и ремонт на сграда – Спортна зала намираща се в ПИ 03928.512.250.1 по КК на гр. Берковица, община Берковица

·       Рехабилитация и реконструкция на местен път Берковица-местност „Хайдушки водопади“, ПИ с идентификатор 03928.38.125 и  03928.20.61 по КККР на гр. Берковица;

·       Текущ ремонт път MON – 1001  Беговица – Зона Ком– изграждане на места за разминаване – собствени средства;

·       Основен ремонт и рехабилитация път MON – 1001 кв. Беговица – Зона Ком – финансиране Проекти и Програми, МРРБ;

·       Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води местност Калешница, землище Берковица финансиране Проекти и Програми, МРРБ, МОСВ;.

·       Изграждане на подпорни стени на река Берковска река, изграждане на обществен паркинг в ПИ 03928.511.611 по КК на гр. Берковица и ремонт на пешеходен мост, водещ към бивша сграда на хотел „Мрамор“ в гр. Берковица“

·       Изграждане на състезателна и туристическа ски писта и пътническа въжена линия, хижа Ком – връх Среден Ком, в обхвата на спортно-туристически комплекс Берковски балкан.

·       Проучване и използване ресурсите на минерални извори на територията на общината – с.Замфирово, с.Слатина и с.Боровци за лечение и спа-процедури.

 

 Подобряване качеството на околната среда и превенция на риска

·       Изграждане и укрепване на инфраструктура за предотвратяване на наводнения;

·       Пълна ежегодна проверка и поддръжка на всички инженерни хидротехнически съоръжения – мостове, водостоци, отводнителни канали и дъждоприемни шахти;

·       Отстраняване на нерегламентираните сметища в населените места и рекултивация на засегнатите площи;

·       Определяне на терен, разработване на проект и изграждане на депо за строителни отпадъци, осигуряване на контейнери и еднораменен повдигач за транспорт на твърди строителни отпадъци в услуга на гражданите извършващи строително-ремонтни работи;

·       Почистване и корекция на речните корита и дерета в границите на населените места;

·       Внедряване на системи за видеонаблюдение на паркове и площи за широко обществено ползване;

·       Въвеждане на система за разделно събиране на отпадъци;

·       Увеличаване броя на машините за организиране на сметосъбиране и сметоизвозване, съобразен с количеството битови отпадъци на територията на общината, чрез възстановяване на средства от отчисленията по чл.64 от ЗУО, кандидатстване за финансиране от ПУДООС, програми на ЕС и местни приходи;

·       Ограничаване популацията на домашни, безстопанствени животни – кучета и котки чрез организиране на действия за кастрация, популяризиране на „Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените животни и придобиване, притежаване, отглеждане и регистрация на кучета на територията на община Берковица“ и взаимодействие с неправителствени организации за защита на животните.

 

 

Повишаване на ефективното енергопотребление в община Берковица

·       Подмяна на съществуващото и изграждане на ново енергоефективно улично осветление – Изготвяне на одит, работен проект и кандидатстване за финансиране;

Срок: 2024 -2027 г.

Очаквани резултати: Подобрена подземна и наземна инфраструктура. Увеличен туристопоток към общината. Изградено ново енергоефективно улично осветление.

 

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ 

За реализацията на приоритетите ще бъдат използвани следните ресурси:

·       Местни публични източници: общински бюджет, общински или други местни публични фондове и сметки (бюджетни и извънбюджетни);

·       Външни публични източници: централния (републиканския) бюджет, Структурни фондове и Кохезионен фонд на ЕС, фондове на ЕС в областта на земеделието/развитие на селските райони и други източници – банки, фондове и фондации, програми на ЕС, международни финансови институции,  финансови инструменти и др. публични финансови източници;

За реализацията на настоящата програма разчитам на подкрепа от екипа с който  работя, на подкрепа от страна на Правителството на Република България, на Общински съвет на община Берковица и на всички съграждани.

Необходимо е всички ние – представители на местната власт в общината, кметовете на населените места, общинските съветници, служителите в общинска администрация, представителите на местното самоуправление и гражданите на общината, да работим в атмосфера на добро взаимодействие, на уважение и толерантност.

Разработената програма не претендира за пълнота и изчерпателност, при възникване на нови източници на финансиране, ще бъде допълвана съобразно приоритетите за развитие на община Берковица.