Комисии

Постоянни комисии в Общински съвет

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

СПИСЪК
НА КОМИСИИТЕ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА
МАНДАТ 2023-2027

Постоянна комисия по местно самоуправление, граждански права, вероизповедания, eвропейска, етническа, демографска интеграция, молби и жалби на граждани

1. Зоя Иванова – председател
2. Пламен Гришев
3. Бисер Борисов
4. Деян Еленков
5. Цветостин Цветков

Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности

1. д-р Георги Зарков – председател
2. Елина Маркова
3. д-р Иван Иванов
4. Цветостин Цветков
5. Зоя Иванова

Постоянна комисия по образование, наука, култура и туризъм

1. Ангелина Николова – председател
2. Пламен Илиев
3. Александър Цветков
4. инж. Даниел Доцов
5. д-р Иван Иванов

Постоянна комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

1. Елина Маркова – председател
2. Деян Еленков
3. Александър Цветков
4. д-р Георги Зарков
5. Зоя Иванова

Постоянна комисия по икономика, приватизация и инвестиционна политика, екология, селско и горско стопанство

1. Димитранка Каменова – председател
2. Милован Жан
3. Добромир Йоцов
4. Калин Статков
5. Ангелина Николова

Постоянна комисия по бюджет, финанси и следприватизационен контрол

1. инж. Даниел Доцов – председател
2. Димитранка Каменова
3. Милован Жан
4. Цветостин Цветков
5. Калин Статков

Постоянна комисия по териториално и селищно устройство /ТСУ/

1. Добромир Йоцов – председател
2. д-р Георги Зарков
3. Бисер Борисов
4. Гроздан Генов
5. Елина Маркова

Постоянна комисия по обществен ред, сигурност, спорт, младежки дейности, връзка с граждански общества

1. Пламен Илиев – председател
2. Гроздан Генов
3. Ангелина Николова
4. Деян Еленков
5. Александър Цветков